English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCV014
NázevEkonomické nástroje řízení stavební výroby
Course nameEconomic Tools for Building Production Management

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav stavební ekonomiky a řízení
GarantTomáš Hanák

Obsahové informace

Získání znalostí o jednotlivých základních disciplínách podnikové ekonomiky se zaměřením na stavební výrobu. Schopnost se orientovat v podnikové ekonomice stavební výroby a v oceňování s ohledem na podmínky stavebního trhu. Získání základních dovedností zejména v oblasti smluvních vztahů zhotovitel, objednatel, mzdové, financování, daňové a investic ve stavebním podniku. Schopnost sestavit stavební rozpočet pro ocenění stavebního díla. Schopnost sestavit jednotkovou cenu stavebních prací pomocí kalkulace nákladů a zisku. Schopnost se orientovat ve stavebnictví a získání informací o finančních zdrojích pro stavební investice.
Podnik potřebuje ekonomické nástroje pro řízení vztahu nákladů výroby a prodejních cen, aby zajistil výrobní zisky. Základním nástrojem je kvalitní organizace výroby. Kombinace výrobních faktorů s ohledem na jejich náklady na jedné straně a zajištění prodeje na straně druhé je předpokladem hospodárnosti výroby. Vymezující je výběr výrobních činností stavebního podniku prodejných na stavebním trhu a přinášejících zisk. Důležitým ekonomickým nástrojem jsou ceny, které musí pokrýt náklady a zajistit zisky.

Harmonogram přednášky

 • 1. Podnikatelský plán ve stavebnictví
 • 2. Stavební podnik a výroba ve stavebním podniku
 • 3. Řízení nákladů na materiál a zásoby
 • 4. Řízení nákladů na pracovní sílu
 • 5. Řízení nákladů na stroje a výrobní zařízení
 • 6. Ocenění výroby, ceny ve stavebnictví
 • 7. Investice
 • 8. Podnikové finance
 • 9. Daně, účetní a operativní evidence
 • 10. Marketing
 • 11. Systémy organizace v podniku, typy sdružování podniků
 • 12. Benchmarking, řízení nákladů výroby s ohledem na konkurenceschopnost podniku
 • 13. Plánovací okruhy a systémy kontroly plánů, dokumentace změn

Harmonogram cvičení

 • 1. Zadání semestrální práce
 • 2. Marketingová analýza
 • 3. Náklady na materiál
 • 4. Náklady na mzdy
 • 5. Náklady na dopravu
 • 6-7. Kalkulace ceny stavební práce
 • 8. Hodnocení investice
 • 9. Analýza cenové citlivosti
 • 10. Výpočet bodu zvratu
 • 11. Celkové vyhodnocení záměru
 • 12. Prezentace práce
 • 13. Kontrola a odevzdání
Znalosti ekonomie a základů podnikové ekonomiky

Základní literatura předmětu

MARKOVÁ, Leonora a HANÁK, Tomáš: Základy ekonomiky stavebnictví, Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2014

Doporučená literatura ke studiu předmětu

SRPOVÁ, Jitka, SVOBODOVÁ, Ivana, SKOPAL, Pavel a ORLÍK, Tomáš: Podnikatelský plán a strategie, Praha: Grada Publishing , 2011
GILLESPIE, Andrew : Business Economics, Oxford: OUP Oxford , 2010
SYNEK, Miloslav a kol.: Podniková ekonomika, 5. přepracované a doplněné vydání, Praha: C. H. Beck , 2010