English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCV011
NázevProjekt – Stavební podnik 2
Course nameProject – Building Enterprise 2

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení3 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav stavební ekonomiky a řízení
GarantAlena Tichá

Obsahové informace

Studenti sestaví podnikatelský záměr stavebního dodavatelského podniku. Studenti si podnik sami navrhnou. Činnost podniku je orientována na stavební práce prováděné na stavebním objektu. Podstatnou částí projektu je sestavení ceny vybrané subdodávky. Cenu stavebních prací musí studenti nastavit tak, aby odpovídala financování podniku a marketingu v dané oblasti. Úspěšnost nebo neúspěšnost podnikatelského záměru je prokazována nákladovým kontrolingem. Podnikatelský záměr studenti doplní o finanční analýzu podniku a propočet finanční efektivnosti zvoleného investičního záměru. Investiční záměr může být zaměřen na koupi rodinného domu, jehož cena je zjištěna vybranými metodami podle současných oceňovacích předpisů. Povinné je využití aktuálního software pro rozpočtování a kalkulace, oceňování nemovitostí a sestavení finančního plánu. Výsledkem projektu je také ověření schopností a dovedností práce v týmu. Týmy sestávají zpravidla ze tří studentů.
Sestavení návrhu na založení stavebního podniku orientovaného na dodávku stavebních prací. Využití podkladů zpracovaných v technických projektech. Provázání znalostí a dovedností získaných v předchozích technických disciplínách a projektech s poznatky a vědomostmi ze stavebního managementu a speciálních stavebně ekonomických disciplín. Návrh podnikatelského záměru je prezentován po jednotlivých částech projektu – oblast marketingu ve stavebnictví, ceny stavebního díla, financování stavební zakázky. Vzájemná provázanost všech oblastí a obhajoba návrhu včetně prokázání jeho reálnosti je provedena s využitím controllingu. Návrh je sestaven za podpory příslušných softwarových produktů. Podnikatelský záměr studenti doplní o finanční analýzu podniku a propočet finanční efektivnosti zvoleného investičního záměru. Investiční záměr může být zaměřen na koupi rodinného domu, jehož cena je zjištěna vybranými metodami podle současných oceňovacích předpisů. Povinné je využití aktuálního software pro rozpočtování a kalkulace, oceňování nemovitostí a sestavení finančního plánu.

Harmonogram cvičení

 • 1. Úvod do projektu
 • 2. Stavební subdodávka - výkaz výměr vybraných stavebních prací pro stavební podnik
 • 3. Stavební podnik - struktura, stavební činnost - vybrané stavební práce, pracovníci, majetek
 • 4. Stavební podnik - financování, účetní výkazy
 • 5. Stavební podnik - marketing vybraných stavebních prací a mezd
 • 6. Stavební subdodávka - individuální kalkulace cen stavebních prací podle financí a marketingu
 • 7. Stavební podnik - kontroling nákladů
 • 8. Stavební podnik - finanční analýza
 • 9. Stavební objekt - ocenění nemovitosti
 • 10. Stavební podnik - investice
 • 11. Kompletace jednotlivých částí projektu
 • 12. Kompletace celého projektu a příprava prezentace.
 • 13. Klasifikovaný zápočet.
Znalost z oblasti technických disciplín, zejména navrhování objektů pozemního a inženýrského stavitelství a technologie stavebních prací. Vědomosti a dovednosti z ekonomiky stavebního podniku, tvorby a řízení cen a nákladů ve stavebnictví, z oblasti finančního řízení, podnikového managementu a marketingu. Dovednosti spojené s užíváním vhodného software.

Základní literatura předmětu

KOVANICOVÁ, D., KOVANIC, P.: Poklady skryté v účetnictví, Polygon, 1995
TICHÁ, Alena, MARKOVÁ, Leonora, VYSTAVIL, Radim: Ceny ve stavebnictví II-vzorový rozpočet, URS s.r.o. Brno, 1999
TICHÁ, Alena, MARKOVÁ, Leonora., STÁVKOVÁ, Laura: Ceny ve stavebnictví II-vzorový rozpočet-příloha výkresová část, URS s.r.o. Brno, 1999

Doporučená literatura ke studiu předmětu

BUTLER, Richard et al.: Strategic Investment Decisions, London and New York: Routledge, 1993
TICHÁ, Alena, MARKOVÁ, Leonora, PUCHÝŘ, Bohumil, BOČKOVÁ, Kateřina: Costing and pricing in civil engineering, VUT FAST, CERM, s.r.o, 2002
GARRISON, Ray a NORREN, Eric a BREWER, Peter: Managerial Accounting, McGraw-Hill/Irwin, 2011
Mc. CARTH , Jerome, PERREAULT, William,Jr.: Applications in Basic Marketing, IRWIN, Boston, 1995