English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCV002
NázevEkonomika stavebního průmyslu
Course nameEconomy of Construction Industry

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav stavební ekonomiky a řízení
GarantRadek Dohnal

Obsahové informace

Získání schopností orientovat se v organizaci a ekonomice průmyslové výroby. Uplatnění při řízení rentability výroby a tvorbě cen. Získání základních dovedností zejména v oblasti smluvních vztahů, zhotovitel, objednatel, mzdové, financování, daňové a investic ve stavebním podniku.
Postavení průmyslu stavebních hmot v národním hospodářství. Organizace výroby stavebních hmot. Základní charakteristika průmyslového podniku. Vznik, existence, ukončení činnosti průmyslového podniku. Majetek a zdroje krytí majetku. Řízení a financování zásob. Kalkulace a tvorba cen ve výrobě stavebních hmot. Řízení nákladů a výnosů provozních a investičních. Normování a odměňování. Účetnictví a daně. Základy marketingu. Controlling a řízení jakosti.

Harmonogram přednášky

 • 1. Úvod, základní pojmy, specifika
 • 2. Postavení podniku v národním hospodářství, odvětví stavebnictví a stavební podnik
 • 3. Normování práce a výkonu; Normování a odměňování ve stavební výrobě
 • 4. Třídění a klasifikace ve stavebnictví
 • 6. - 7. Kalkulace a tvorba cen
 • 8. Souhrnný rozpočet stavby
 • 9. Výnosy, náklady, hospodářský výsledek a vztahy mezi nimi
 • 10. Založení podniku, sanace a jeho zánik, sdružování podniků, typy sdružování ve stavební výrobě
 • 11. Zadávání veřejných zakázek
 • 12. Řízení investic
 • 13. Marketing a management

Harmonogram cvičení

 • 1.Úvod do problematiky, program výuky, instrukce a pokyny
 • 2.Klasifikace
 • 3. - 4. Normování a odměňování ve stavební výrobě; Mzdy
 • 5.Odpisy
 • 6. - 7. Kalkulace a tvorba cen stavebních prací
 • 8. Souhrnný rozpočet stavby
 • 9. - 11. Cena stavebního objektu
 • 12.Zápočtový test
 • 13.Zápočet
Znalosti o jednotlivých základních disciplínách podnikové ekonomiky. Schopnost orientovat se v podnikové ekonomice se zaměřením na průmyslovou výrobu.

Základní literatura předmětu

Marková L. a kol.: Základy ekonomiky stavebního podniku, Akademické nakladatelství CERM, 2013
Wöhe, Günter: Úvod do podnikového hospodářství, C.H. Beck, 2007
Poh Jens: Building Science: Concepts and Application, John Wiley a son, Ltd. , 2011
BLACK, Alan W., Joseph W. EATON, Cyril CHARRON, Ouiddad LABBANI-IGBIDA a El Mustapha MOUADDIB: Institution Building and Development, John Wiley a son, Ltd. , 2007