English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCT011
NázevExperimentální metody v TZB
Course nameExperimental Methods in Building Services

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav technických zařízení budov
GarantOlga Rubinová

Obsahové informace

Studenti porozumí ovládání měřících přístrojů. Získají přehled o snímačích pro měření základních veličin v oboru technických zařízení budov. Studenti schopni připravovat a realizovat standardní měření. Dále získají znalost vyhodnocovat výsledky měření. Studenti budou schopni využít tyto znalosti pro komplexní řešení problémů svých diplomových prací.
Základy měření veličin v technických zařízeních budov (TZB). Měřící přístroje a ústředny pro sběr dat. Metody měření a volba snímačů. Zpracování a vyhodnocení naměřených dat. Praktické využití výsledků měření při přípravě, realizaci a provozu budov.
Seznámení s přístrojovým vybavením ústavu TZB. Příprava a realizace experimentálních úloh v laboratoři TZB. Praktická měření základních veličin při proudění látek a přenosu tepla v systémech TZB. Ověřování hydraulického a tepelného chování vybraných zařízení. Monitorování a hodnocení stavu prostředí v budovách.

Harmonogram přednášky

 • 1. Měřicí technika, zásady realizace experimentu, přesnost měření, zpracování dat.
 • 2. Monitorování hydraulického chování vnitřního vodovodu, tlakový ráz, výtokové armatury.
 • 3. Průtok v potrubí, charakteristika čerpadla a potrubní sítě.
 • 4. Teplotní chování vnitřního vodovodu, ohřev a chladnutí zásobníku teplé vody.
 • 5. Umělé osvětlení. Účinnost světelných zdrojů.
 • 6. Chladicí okruh, vypařovací a kondenzační tlak, chladicí výkon.
 • 7. Nastavení a funkce regulátoru.
 • 8. Charakteristika ventilátoru a tlakové poměry ve vzduchovodech.
 • 9. Akustické mikroklima a zdroje hluku.
 • 10. Vizualizace proudění vzduchu s použitím modelů distribučních prvků.
 • 11. Konstrukční provedení otopných těles.
 • 12. Stěnové vytápění, tepelný tok a součinitele přestupu tepla. Výkon bytové stanice.
 • 13. Tlaková ztráta a průtokový součinitel armatur otopných soustav.

Harmonogram cvičení

 • 1. Instruktáž práce v laboratoři s měřicí technikou.
 • 2. Monitorování hydraulického chování vnitřního vodovodu, tlakový ráz, výtokové armatury.
 • 3. Průtok v potrubí, charakteristika čerpadla a potrubní sítě.
 • 4. Teplotní chování vnitřního vodovodu, ohřev a chladnutí zásobníku teplé vody.
 • 5. Umělé osvětlení. Účinnost světelných zdrojů.
 • 6. Chladicí okruh, vypařovací a kondenzační tlak, chladicí výkon.
 • 7. Nastavení a funkce regulátoru.
 • 8. Charakteristika ventilátoru a tlakové poměry ve vzduchovodech.
 • 9. Akustické mikroklima a zdroje hluku.
 • 10. Vizualizace proudění vzduchu s použitím modelů distribučních prvků.
 • 11. Konstrukční provedení otopných těles.
 • 12. Stěnové vytápění, tepelný tok a součinitele přestupu tepla. Výkon bytové stanice.
 • 13. Tlaková ztráta a průtokový součinitel armatur otopných soustav.
Znalost teorie a principů funkce systémů v oboru technických zařízení budov, znalost základních výpočtových metod.Znalost termomechaniky a hydrauliky.

Doporučená literatura ke studiu předmětu

TYWONIAK Jan: Sledování energetických vlastností pasivních domů, Grada, 2013
PETRÁŠ Dušan, KOTRBATÝ Miroslav a kolektiv: Vytápění velkoprostorových a halových objektů, Jaga, 2006
SZÉKYOVÁ Marta, FERSTL Karol, NOVÝ Richard: Větrání a klimatizace, Jaga, 2006