English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCS054
NázevDiplomový seminář (V-VHK)
Course nameDiploma Seminar (V-VHK)

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav vodního hospodářství krajiny
GarantMiloš Starý

Obsahové informace

Řešení projektu z vybrané oblasti vodního hospodářství krajiny dle individuálního zadání vedoucího diplomové práce. Výsledkem výuky je diplomová práce určená k tisku a obhajobě před komisí u státní závěrečné zkoušky.
V tomto předmětu se posluchači, přihlášení k diplomové práci v časově navazujícím termínu, seznamují hlouběji se specializovanou tématikou, ke které je diplomová práce vypsána. Rovněž tak shromažďují vstupní data a podklady k diplomové práci, které by nebylo možno v časově omezeném intervalu, daném pro její vypracování, získat. Předmět vede vždy pro každého individuálního diplomanta vedoucí jeho diplomové práce, který určuje náplň a rozsah předmětu.

Harmonogram cvičení

  • 1. - 13. Průběžná práce na zadaném tématu diplovové práce (sběr a příprava dat, měření, řešení zadané problematiky, kompletace výsledků, tvorba diplomové práce)
Znalosti z oboru vodního hospodářství a vodních staveb dle individuálních požadavků vedoucího diplomové práce,
Zejména znalosti z oborů hydrologie a hydraulika, nádrže a vodohospodářské soustavy, rybníky, protipovodňová opatření, chemie a technologie vody, přírodní způsoby čištění odpadních vod, pedologie, závlahy a další
Literatura není u předmětu zadána

WWW stránka předmětu

http://uvhk.fce.vutbr.cz