English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCS053
NázevRevitalizace a stabilita krajiny
Course nameLandscape Restoration and Stability

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav vodního hospodářství krajiny
GarantMiloš Starý

Obsahové informace

Základní znalosti z oblasti krajinné ekologie, mapování a hodnocení krajiny, ekologická stabilita, vliv těžby na krajinu a způsoby její rekultivace, ochrana krajiny.
Základy krajinné ekologie. Typy krajiny, vliv člověka na krajinu, hlavní příčiny antropogenního poškozování krajiny.
Devastace krajiny při těžbě nerostných surovin a její rekultivace
Klasifikace rekultivací, biotechnické rekultivace, rekultivace zemědělské a lesnické, nové trendy v rekultivacích v ČR.
Ekologická stabilita, stabilita krajiny, územní systémy ekologické stability.
Ochrana krajiny.
Revitalizace vodních systémů krajiny, revitalizace malých vodních toků v krajině, dotační programy pro CR.

Harmonogram přednášky

 • 1. Úvod do ekologie krajiny. Názvosloví. Krajina přírodní.
 • 2. Krajina kulturní. Ekologická stabilita. Stabilita krajiny.
 • 3. - 4. Charakteristika území devastovaných těžbou. Způsoby a fáze rekultivace. Biotechnická fáze rekultivace. Rekultivace zemědělská, rostliny. Rekultivace lesnická, vhodné dřeviny. Další způsoby rekultivací.
 • 5. Obnova krajiny. Územní systémy ekologické stability.
 • 6. Urban sprawl, výstavba šetrná k životnímu prostředí. Ochrana krajiny.
 • 7. Říční krajina. Mokřady, tůně a další vodní prvky v krajině. Hodnocení revitalizací, údržba, problémy.
 • 8. Dotační programy, příklady revitalizací z ČR i ze zahraničí.

Harmonogram cvičení

 • 1. Úvod do problematiky. Publikace a on-line zdroje informací. Mapy on-line.
 • 2. Metodika mapování krajiny. Příklady mapování krajiny. Koeficient ekologické stability. Výběr území pro mapování.
 • 3. - 6. Projekt mapování a vyhodnocení krajiny.
 • 7. - 8. Prezentace jednotlivých projektů.
Základní znalosti přírodovědných předmětů

Základní literatura předmětu

VONDRUŠKOVÁ, Helena: Mapování krajiny. Metodika, SMS Praha, 1994

Doporučená literatura ke studiu předmětu

NEÜHAUSLOVA, Zdenka a kol. : Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky, Academia Praha, 1998
KRÁLOVÁ, Helena: Revitalizace a stabilita krajiny (Studijní opora v el. verzi), FAST VUT v Brně , 2008
CULEK, Martin a kol.: Biogeografické členění České republiky, Enigma, Praha, 1996