English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCS004
NázevVodohospodářská legislativa
Course nameWater Management Legislative

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav vodního hospodářství krajiny
GarantMiloš Starý

Obsahové informace

Získání základních znalostí v oblasti vodního práva. Orientace v Zákoně č. 254/2001 Sb. - o vodách (vodní zákon). Orientace v problematice vodoprávního (správního) řízení, povolení k nákládání s vodami. Dále znalost hierarchie státní správy na úseku územního plánování, stavebního řádu a vodního hodpodářství, plánováním v oblasti povodí. Základní znalosti z oblasti vodohospodářské politiky s ohledem na platnou legislativu Evropské unie.
Právo, úloha práva, prameny práva, principy práva
Správní řízení - zákon, prováděcí předpisy
Územní plánování, stavební řád - zákon, prováděcí předpisy
Vodní hospodářství, zákon o vodách, účel, základní pojmy, nakládání s vodami, ochrana vod, ochrana před povodněmi, vodní toky, vodohospodářská díla, podzemní vody, povolení, souhlasy, úplaty, státní správa
Prováděcí předpisy k zákonům

Harmonogram přednášky

 • 1. Právo, prameny práva, pricipy práva
 • 2. Obecné členění legislativní soustavy ČR
 • 3. Správní právo, správní řád, správní řízení
 • 4. Stavební právo, územní plánování
 • 5. Stavební právo, stavební řád a stavebí řízení
 • 6. Vodní právo, prameny a zásady vodního práva
 • 7. Správa a státní správa ve vodním hospodářství
 • 8. Zákon o vodách, část 1, právní povaha vod
 • 9. Zákon o vodách, část 2, nakládání s vodami
 • 10.Zákon o vodách, část 3, vodní díla
 • 11.Zákon o vodách, část 4, povodně, ochrana před povodněmi
 • 12.Zákon o vodovodech a kanalizacích, část 1
 • 13.Zákon o vodovodech a kanalizacích, část 2

Harmonogram cvičení

 • 1. Ústava České republiky, Listina základních lidských práv a svobod
 • 2. Plná moc k zastupování v stavebním řízení ve věci výstavby vodovodní přípojky
 • 3. Povolení s nakládání s vodami a stavební povolení, orientace v zákoně o vodách a vyhlášce č. 432/2001 Sb.
 • 4. Žádost o povolení s nakládání s vodami a Žádost o stavební povolení
 • 5. Plná moc ve věci zastupování při vodoprávním řízení
 • 6. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových – podání žádosti vodoprávnímu úřadu
Základy ekonomiky, pozemního stavitelství, vodního stavitelství
Základní pojmy životního prostředí
Právní základy, Ústava, Listina základních práv a svobod

Doporučená literatura ke studiu předmětu

STRNAD Zdeněk a kol.: Vodní právo, Jihočeska univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod, Zátiší 728/II,38925 Vodňany, 2013
: Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council establishing a framework for the Community action in the field of water policy, EUR - Lex - Official Journal, 2000
: 254/2001 Sb.Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), SBÍRKA ZÁKONŮ, ČESKÁ REPUBLIKA, 2010
: 183/2006 Sb.Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), SBÍRKA ZÁKONŮ, ČESKÁ REPUBLIKA, 2012
 • Praktické využití znalostí z předmětu BZ01 - Stavební právo,konkrétně stavebního zákonu a správního řádu