English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCS003
NázevÚpravy odtokových poměrů povodí
Course nameWatershed Conservation

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav vodního hospodářství krajiny
GarantMiroslav Dumbrovský

Obsahové informace

Získání znalostí potřebných pro komplexní systémem projektování přírodě blízkých opatření pro úpravu odtokových poměrů povodí. Studenti získají teoretické a praktické znalosti pro navrhování komplexního a polyfunkčního systému plánu ochranných opatření zvyšujících retenční schopnost povodí zejména z pohledu tvorby a ochrany krajiny v úzké návaznosti na pozemkové úpravy a územní plánování. Vedle projekčních dovedností budou schopni navržená opatření implementovat do studií odtokových poměrů a plánu oblasti povodí.
Analýza historického vývoje a stavu krajiny. Vývoj krajiny bez antropogenních vlivů a změny způsobené člověkem. Odtokové poměry segmentů krajiny, jejich retenční schopnosti a možnost vlivu člověka na tyto vlastnosti. Změny způsobené zemědělstvím, vliv ochranářských opatření, vliv technických zásahů. Ochrana půdy, vodních zdrojů a intravilánu před povrchovým odtokem. Tvorba krajiny s ohledem na vodní hospodářství a jeho vliv na ekologii toků.

Harmonogram přednášky

 • 1 - 2. Krajinné typy v ČR
 • 3 - 4. Vývoj krajiny a stabilita přírodních systémů
 • 5 - 6. Povrchový odtok z pohledu různých segmentů krajiny
 • 7 - 8. Vliv zemědělství a vodního hospodářství na vývoj krajiny
 • 9 -10. Ekologie toků
 • 11-12. Změny přírodních hodnot toků lidskou činností, zákony Evropské unie
 • 13. Systémy monitorování a vyhodnocování antropogenního vlivu na toky

Harmonogram cvičení

 • 1.Digitální a standardní data, rozbor krajinného pokryvu a hydrografické sítě
 • 2.Analýza erozních poměrů
 • 3.Analýza odtokových poměrů
 • 4.Návrh přírodě blízkých opatření- organizační opatření
 • 5.Návrh přírodě blízkých opatření- liniová biotechnická opatření
 • 6.Návrh přírodě blízkých opatření- plošná biotechnická opatření
Základní znalosti z oblasti Hydrologie, Pozemkových úprav, Ochrany a organizace povodí, Revitalizace a stabilita krajiny

Základní literatura předmětu

DUMBROVSKÝ, Miroslav: Pozemkové úpravy, VUT V Brně, 2004