English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCR058
NázevDiplomový seminář (V-VST)
Course nameDiploma Seminar (V-VST)

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav vodních staveb
GarantHana Uhmannová

Obsahové informace

Cílem předmětu je umožnit studentům přípravu a zpracování podkladů a potřebných dat pro vypracování diplomové práce podle individuálního požadavku náplně a rozsahu, který určí vedoucí diplomové práce.
Výstupem semináře je zpracování prezentace diplomové práce.
V tomto předmětu se posluchači, přihlášení k diplomové práci v časově navazujícím termínu, seznamují hlouběji se specializovanou tématikou, ke které je diplomová práce vypsána. Shromažďují potřebná vstupní data a podklady k diplomové práci, které by nebylo možno v časově omezeném intervalu, daném pro její vypracování, získat. Předmět vede vždy pro každého individuelního diplomanta jeho vedoucí diplomové práce, který určuje náplň a rozsah předmětu.

Harmonogram cvičení

  • Předmět vede vždy pro každého diplomanta jeho vedoucí diplomové práce, který určuje náplň a rozsah cvičení předmětu dle konkrétního zadání práce
Znalosti z oboru Vodní hospodářství a vodní stavby, které zahrnují hydrauliku, říční hydrauliku, úpravy vodních toků, jezy, přehrady, využití vodní energie, technické kreslení v systému Autocad, matematické modelování proudění v tocích

Základní literatura předmětu

BROŽA, Václav a kol.: Přehrady 2010, Praha: Český přehradní výbor, 2010
JANDORA, Jan a ŠULC, Jan: Hydraulika - modul 01 - studijní elektronická opora, Brno: FAST VUT v Brně, 2007
ŘÍHA, Jaromír a kol: BR07 - Hydrotechnické stavby II, studijní opora, Brno: VUT, 2006

Doporučená literatura ke studiu předmětu

MARRIOTT, Martin: Civil Engineering Hydraulics, New Jersey: Wiley-Blackwell, 2009
DRÁB, Aleš: Projekt vodní stavby - Vodohospodářský projekt v AutoCAD CIVIL 3D, Brno: VUT v Brně, Fakulta stavební, 2013
GABRIEL, Pavel a kol.: Jezy, Praha: SNTL, 1989
RAPLÍK, Milan a VÝBORA, Pavel a MAREŠ, Karel: Úprava tokov, Bratislava: Alfa, 1989
DUŠIČKA, Peter: Malé vodní elektrárny, Bratislava: Jaga, 2003
ŠLEZINGR, Miloslav: BR06 - Hydrotechnické stavby I, studijní opora, Brno: VUT, 2006