English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCR056
NázevProtipovodňová ochrana
Course nameFlood Protection

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav vodních staveb
GarantAleš Dráb

Obsahové informace

Znalost problematiky protipovodňové ochrany a východisek při jejím návrhu. Problematika protipovodňové ochrany je hodnocena z pohledu vodohospodářského s důrazem na hydrodynamické aspekty, environmentálního i společenského. Posluchači se seznámí také se základy rizikové analýzy záplavových území.
1. Katastrofické povodňové události posledních let - aktuálnost řešení problematiky spojené s ochranou proti povodním.
2. Rozsah a míra protipovodňové ochrany záplavového území ve vztahu k možnému vzniku škod - ekonomické (zástavba, zemědělské půda, průmysl) i mimoekonomické (zdraví a životy lidí a zvířat, ekologické).
3. Faktory ovlivňující četnost i rozsah povodní a povodňových škod.
4.Riziková analýza (RA) záplavových území.

Harmonogram přednášky

 • 1. Druhy povodní, jejich vznik, hydrologická pozorování, historické povodně
 • 2. Identifikace povodňového nebezpečí(vymezení potenciálně ohroženého území, určení možných scénářů průběhu povodně)
 • 3. Simulace průběhu povodně (srážkoodtokové modely, modelování proudění vody v záplavovém území a proudění podzemní vody), studie odtokových poměrů
 • 4. Ovlivňování povodňových situací vodními díly (manipulační řády, aktualizace protipovodňových opatření), bezpečnost vodních děl při povodních.
 • 5. Problematika rizik záplavových území a její vyhodnocení (zranitelnost, expozice, riziko, metody hodnocení)
 • 6. Hodnocení potenciálně záplavového území (podle vodního zákona, klasifikace podle územních plánů)
 • 7. Nejistoty a jejich vliv na míru protipovodňové ochrany
 • 8. Stanovení poškození a škod v záplavovém území, kvantifikace povodňového rizika.
 • 9. Změny režimu podzemních vod v průběhu povodní.
 • 10. Druhy protipovodňových opatření a způsob jejich návrhu.

Harmonogram cvičení

 • 1. - 2. Mapy povodňového nebezpečí
 • 3. - 4. Mapy povodňového ohrožení a rizika
 • 5. - 6. Odhad povodňových škod
 • 7. - 9. Návrh protipovodňových opatření
 • 10. Analýza nákladů a užitků
Hydraulika, hydrologie, úpravy toků, jezy, numerické modelování proudění vody, GIS

Základní literatura předmětu

: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES, o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik., , 2007
: Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)., , 0
: Vyhláška č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území., , 0
: ČSN 75 1400 Hydrologické údaje povrchových vod, , 0
DRBAL, Karel aj.: Metodika tvorby map povodňového nebezpečí a povodňových rizik, Ministerstvo životního prostředí ČR, 2012
DRÁB, Aleš a ŘÍHA, Jaromír: Protipovodňová ochrana, FAST, VUT v Brně, 2010

Doporučená literatura ke studiu předmětu

ŘÍHA, Jaromír: Ochranné hráze na vodních tocích, Grada publishing, 2010