English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCR052
NázevSplaveniny ve vodních tocích
Course nameSediments in Rivers

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav vodních staveb
GarantJan Šulc

Obsahové informace

Seznámení se s erozními, transportními a sedimentačními procesy ve vodních tocích a v nádržích.
Základní znalosti o splaveninách ve vodních tocích.
Dovednost zpracovat splaveninovou studii toku.
Znalosti problematiky zanášení nádrží.
Vysvětlení procesů spojených s vývojem koryt vodních toků a nádrží.
Představení možností predikce vývoje vodních toků a nádrží.
Seznámení se s opatřeními ovlivňujícími vývoj vodních toků a nádrží.

Harmonogram přednášky

 • 1. Základní pojmy a dělení.
 • 2. Vlastnosti zrn sedimentu, zrnitostní skladba sedimentu v korytech.
 • 3. Počátek pohybu zrn, odolnost povrchu dna a svahů koryta, eroze.
 • 4. Sedimentace, režimy sedimentace, ovlivňující faktory.
 • 5. Transport dnových splavenin.
 • 6. Transport plavenin.
 • 7. Měření transportu splavenin.
 • 8. Transport splavenin jezy a spádovými stupni. Způsoby regulace transportu splavenin.
 • 9. Numerické modelování transportu splavenin a vývoje koryt.
 • 10. Fyzikální modelování transportu splavenin a vývoje koryt.
 • 11. Zanášení nádrží, transport splavenin prostorem nádrže, vývoj koryt po odstranění hráze.
 • 12. Stabilita břehů vodních nádrží.
 • 13. Případové studie.

Harmonogram cvičení

 • 1. Zadání studie, podkladová data.
 • 2. 1D model – geometrie koryta.
 • 3. 1D model – drsnosti koryta, okrajové podmínky, kalibrace modelu.
 • 4. 1D model – zrnitostní charakteristiky koryta.
 • 5. 1D model – průměrná roční průtoková vlna, okrajové podmínky.
 • 6. 1D model – simulace transportu, vyhodnocení vývoje úrovně dna.
 • 7. 1D model – přidání jezu.
 • 8. 1D model – simulace transportu, vyhodnocení vývoje úrovně dna.
 • 9. 1D model – odstranění jezu.
 • 10. 1D model – simulace transportu, vyhodnocení vývoje úrovně dna.
 • 11. Závěrečná zpráva.
 • 12. Výpočet vývoje zanášení nádrže.
 • 13. Prezentace studie.
Hydraulika, hydrologie, mechanika zemin, úpravy toků a jezy, hydraulika otevřených koryt.

Základní literatura předmětu

GARCÍA, M. H: Sedimentation Engineering: Processes, Measurements, Modeling, and Practice, Reston, Virginia, USA: ASCE, 2008
RAPLÍK, M., VÝBORA, P., MAREŠ, K: Úprava tokov, Bratislava: Alfa, 1989

Doporučená literatura ke studiu předmětu

SZOLGAY, J., NÁTHER, B: Smernice pre meranie a pre spracovanie a vyhodnotenie výsledkov meraní prietokov plavenín, Bratislava: VÚVH Bratislava, 1962
BAČÍK, M., KALIŠ, J., KĽÚČOVSKÁ, J: Modelovanie zanášania nádrží, Bratislava: VÚVH Bratislava, 1985
BUNTE, K. a ABT, S. R: Sampling Surface and Subsurface Particle-Size Distributions in Wadable Gravel- and Cobble-Bed Streams for Analyses in Sediment transport, Hydraulics, and Streambed Monitoring, Fort Collins, Colorado, USA: USDA, RMRS, 2001
JULIEN, P. Y: Erosion and Sedimentation, Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2010
MORRIS, G. L. a FAN, J: Reservoir Sedimentation Handbook: Design and Management of Dams, Reservoirs, and Watersheds for Sustainable Use, New York, USA: McGraw-Hill, 1998
YALIN, M. S: Mechanics of Sediment Transport, Oxford, UK: Pergamon Press, 1972