English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCP003
NázevOperační a systémová analýza
Course nameOperational and System Analysis

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení3 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav vodního hospodářství obcí
GarantLadislav Tuhovčák

Obsahové informace

Schopnost definovat omezující podmínky a kriteriální funkce vybraných optimalizačních úloh, zvládnout matematický aparát jednoduchých vodohospodářských optimalizačních úloh, zvládnout základy softwaru MS Project pro řízení projektů, získat přehled o možnostech využití neuronových sítí, genetických algoritmů a vybraných metod rizikové analýzy.
Předmět poskytuje základní přehled metod operačního výzkumu a příklady jejich aplikací ve vodním hospodářství se zaměřením na lineární a nelineární programování, dynamické programování,řešení vícekriteríálních úloh, teorií grafů a metody síťové analýzy, projektové řízení, neuronové sítě, genetické algoritmy a rizikovou analýzu.

Harmonogram přednášky

 • 1. Předmět operační a systémové analýzy, základní pojmy, typy úloh
 • 2. Lineární programování - grafická metoda řešení, Simplexova metoda
 • 3. Duální úloha lineárního programování, specifické úlohy LP
 • 4. Dopravní problém - řešení MODI metodou
 • 5. Nelineární programování, metoda linearizace UF
 • 6. NP - metoda Lagrangeových součinitelů
 • 7. Polyoptimální úlohy, pareto metody řešení
 • 8. Kombinatorické metody, bivalentní programování
 • 9. Teorie grafů, minimální kostra grafu, minimální cesta v grafu
 • 10.Síťová analýza - řízení projektů
 • 11.Dynamické programování
 • 12.Neuronové sítě, genetické algoritmy
 • 13.Riziková analýza

Harmonogram cvičení

 • 1. Excel
 • 2. Lineární programování - grafická metoda
 • 3. Lineární programování - Simplexová metoda
 • 4. Lineární programování - duální úloha
 • 5. Dopravní problém
 • 6. Nelineární programování - metoda Lagrangeových součinitelů
 • 7. Nelineární programování - metoda Lagrangeových součinitelů - konzultace
 • 8. Kombinatorické metody - metoda Monte-Carlo
 • 9. Úvod do MS Project
 • 10.Teorie grafů, metoda kritické cesty
 • 11.MS Project - řízení projektu
 • 12.MS Project - řízení projektu
 • 13.Zápočet
Matematika v rozsahu bakalářského studijního programu Stavební inženýrství, základní znalosti programu Excel

Základní literatura předmětu

ŠEREK Milan a TUHOVČÁK Ladislav: Operační a systémová analýza pro obor vodní hospodářství a vodní stavby, VUT v Brně, 1991

Doporučená literatura ke studiu předmětu

KERZNER Harold R.: Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling, Wiley, 2013
RAIS, Karel a DOSKOČIL, Rudolf: Operační a systémová analýza I., CERM, 2011

WWW stránka předmětu

http://water.fce.vutbr.cz