English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCP001
NázevBalneotechnika
Course nameBalneotechnology

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav vodního hospodářství obcí
GarantRenata Biela

Obsahové informace

Student po absolvování předmětu zvládne navrhnout úpravu bazénové vody, a to od stanovení vodní plochy bazénů, návštěvnosti, intenzity recirkulace bazénové vody, množství ředící vody, návrhu vyrovnávací nádrže, mechanického předčištění a vhodného druhu filtrace až po chemické hospodářství bazénového areálu. Student zvládne navrhnout tvary, konstrukce a materiály bazénů. Student rovněž navrhne vodní hospodářství celého areálu. Student získá přehled i o minerálních a termálních vodách, o jímání, dopravě a akumulaci těchto vod a také o peloidech a jejich použití.

Lázeňství komunální. Návštěvnost, potřeba vodní plochy.
Úprava bazénové vody - mechanické předčištění, filtrace koagulační, náplavná a sorpční, úprava pH, dezinfekce vody, odstraňování řas.
Intenzita recirkulace bazénové vody, návrh rozvodného systému a čerpadel.
Proudění vody v bazénu, homogenita koncentrace dezinfekčních prostředků.
Bazény po stavební stránce, konstrukční materiály, tvary, materiály povrchů, zakládání a provádění bazénů.
Vodní a tepelné hospodářství bazénového areálu.
Lázeňství léčebné - minerální a termální vody, jímání, doprava a akumulace těchto vod, zřídelní struktury, peloidy a jejich využití.

Harmonogram přednášky

 • 1. Vymezení oboru, historie, fyziologické účinky koupelí a plavání. Návrhové parametry bazénů - vodní plocha.
 • 2. Návštěvnost. Jakost bazénové vody.
 • 3. Stanovení recirkulačního množství vody. Mechanické předčištění. Filtrace.
 • 4. Koagulační filtrace. Náplavná filtrace.
 • 5. Sorpce. Úvod do dezinfekce bazénových vod. Chlorování.
 • 6. Dezinfekční účinnost chloru. Vedlejší produkty chlorování. Chlorové hospodářství.
 • 7. Ozonizace. Další možnosti dezinfekce vody. Odstraňování řas.
 • 8. Snižování rozpustných látek. Rozvody bazénové vody. Gravitační část bazénového okruhu. Vyrovnávací nádrž.
 • 9. Exkurze.
 • 10.Návrh potrubí a čerpadel. Tvary a rozměry bazénů.
 • 11.Stavba bazénů - staviva, povrchy, zakládání, spáry a prostupy. Vodní hospodářství bazénového areálu.
 • 12.Likvidace bazénových vod. Tepelné hospodářství bazénového areálu. Ostatní objekty komunálního lázeňství.
 • 13.Lázně léčebné - minerální a termální vody, geologické typy zřídel, peloidy.

Harmonogram cvičení

 • 1. Úvod do problematiky lázeňství. Zadání seminární práce.
 • 2. Příklad 1 - Návrh bazénových ploch a areálu koupaliště.
 • 3. Dokončení příkladu 1 - Grafické zpracování areálu koupaliště.
 • 4. Příklad 2 - Výpočet základní kapacity bazénových ploch, kapacitní, hodinové a denní návštěvnosti.
 • 5. Příklad 3 - Návrh základních prvků recirkulační úpravny bazénové vody.
 • 6. Příklad 4 - Návrh potrubí tlakového filtru a homogenizačního zařízení.
 • 7. Příklad 5 - Návrh chemického hospodářství úpravny bazénových vod. Kontrola postupu řešení seminární práce.
 • 8. Příklad 6 - Návrh objemu vyrovnávací nádrže, potrubí a množství ředící vody.
 • 9. Exkurze.
 • 10.Příklad 7 - Výškové a chemicko-technologické schéma recirkulační úpravny bazénových vod.
 • 11.Příklad 8 - Výpočet tepelných ztrát navržených bazénů.
 • 12.Odevzdání a prezentace seminárních prací.
 • 13.Zápočet.
Základní znalosti z hydrauliky, chemie vody, úpravy a dopravy vody.

Základní literatura předmětu

BIELA, Renata a BERÁNEK, Josef: Úprava vody a balneotechnika, Akademické nakladatelství CERM, 2004
BERÁNEK, Josef: Balneotechnika. Studijní opora pro studijní programy s kombinovanou formou studia., VUT FAST Brno, 2007

Doporučená literatura ke studiu předmětu

PERKINS, Philip H.: Swimming Pools: Design and Construction, E and FN Spon, 2000
ŠŤASTNÝ, Bohumil: Stavba a provoz bazénů, ABF, a.s. - Nakladatelství ARCH, 2003
LHOTÁKOVÁ, Zdena: Bazény, Vydavatelství Era, 2005

WWW stránka předmětu

http://water.fce.vutbr.cz