English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCO067
NázevDiplomový seminář (S-KDK)
Course nameDiploma seminar (S-KDK)

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav kovových a dřevěných konstrukcí
GarantMiroslav Bajer

Obsahové informace

Student získá podrobnější znalosti a dovedností z oblasti dimenzování prvků, dílců a spojů ocelových a dřevěných konstrukcí. Bude schopen v návaznosti na statické řešení navrhnout konstrukční detaily. Bude tedy schopen zpracovat komplexní návrh ocelové konstrukce podle zadané dispozice.
Ukázka různých druhů realizovaných nosných konstrukcí - videoprogramy se zaměřením na výrobu a montáž jednotlivých typů ocelových a dřevěných nosných konstrukcí. Poruchy konstrukcí.
Požadavky na vypracování diplomových prací - technická zpráva, statický výpočet, výkresová dokumentace, výkaz materiálu, vyhodnocování řešení variant.
Výběr zadání diplomové práce, stanovení základních dispozičních a konstrukčních parametrů v návaznosti na konkrétní témata zadané diplomové práce.
Vypracování odpovídajících výpočtových modelů ocelové konstrukce pozemních staveb, ocelové konstrukce mostu, dřevěné konstrukce.

Harmonogram cvičení

  • 1. - 3. Rozbor zadání projektu.
  • 4.- 11. Řešení projektu, konzultace s vedoucím práce.
  • 12. Kompletace projektu.
  • 13. Prezentace projektu.
Pravidla pro navrhování kovových a dřevěných konstrukcí, statické působení nosných soustav. Prvky a spoje kovových konstrukcí, prvky a spoje dřevěných konstrukcí, stavební mechanika.

Základní literatura předmětu

Balio, G. and Mazzolani, F.M.: Design of Steel Structures, E&FN Spon, 1999
KUKLÍK, Petr a KUKLÍKOVÁ Anna: Navrhování dřevěných konstrukcí, příručka k ČSN EN 1995-1, Informační centrum ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2, 2010
Ferjenčík, P., Schun, J., Melcher, J. a kol.: Navrhovanie ocelových konštrukcií, ALFA Bratislava, 1986
DUTKO, P. a kol.: Drevené konštrukcie, ALFA Bratislava, 1976

Doporučená literatura ke studiu předmětu

SCI-The Steel Construction Institute, Ascot, U.K.: ESDEP-European Steel Design Education Programme, ESDEP Society, 2000