English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCO053
NázevVybrané statě z kovových a dřevěných konstrukcí
Course nameSelected Chapters of Metal and Timber Structures

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav kovových a dřevěných konstrukcí
GarantMiroslav Bajer

Obsahové informace

Student získá podrobnější znalosti a dovednosti z oblasti stanovení zatížení na ocelový stožár a provedení statického a dynamického výpočtu stožáru. Bude seznámen s problematikou návrhu ocelového stožáru na únavovou pevnost. Bude schopen aplikovat zásady navrhování a realizace speciálních dřevěných konstrukcí včetně návrhu nových typů spojů dřevěných konstrukcí. Dále získá podrobnější znalosti a dovednosti z oblasti návrhu dřevěných skořepin, kleneb a lamelových konstrukcí.
Přehled normativních dokumentů, platných pro návrh a posouzení kovových konstrukcí.
Ocelové stožáry: dělení; statický a dynamický výpočet; únavová pevnost.
Navrhování ocelových stožárů.
Současné a perspektivní konstrukce s použitím dřeva, materiálů na bázi dřeva a ocelových prvků.
Nové typy spojů používané v současných dřevěných konstrukcích a příklady řešení vybraných detailů.
Prostorové prutové dřevěné a kombinované konstrukce.
Dřevěné skořepiny, klenby a lamelové konstrukce.
Průzkumy, sanace, rekonstrukce a zesílení dřevěných konstrukcí.

Harmonogram přednášky

 • 1. Typy a dělení ocelových stožárů.
 • 2. Zatížení ocelových stožárů.
 • 3. Navrhování ocelových stožárů.
 • 4. Statický a dynamický výpočet stožáru.
 • 5. Posouzení stožáru na únavovou pevnost.
 • 6. Software pro návrh a posouzení ocelových konstrukcí stožárů, automatizace návrhu.
 • 7. Současné a perspektivní konstrukce s použitím dřeva, materiálů na bázi dřeva a ocelových prvků – část 1: Charakteristika a skladba vybraných typů konstrukcí.
 • 8. Současné a perspektivní konstrukce s použitím dřeva, materiálů na bázi dřeva a ocelových prvků – část 2: Analýza vybraných typů konstrukcí, zásady navrhování a realizace – speciální halové konstrukce, konstrukce dřevostaveb, věže, lávky.
 • 9. Nové typy spojů používané v současných dřevěných konstrukcích a příklady řešení vybraných detailů. Spřažené dřevobetonové konstrukční dílce – zásady navrhování a konstrukčního řešení.
 • 10. Prostorové prutové dřevěné a kombinované konstrukce: Dřevěné prutové kopule a klenby – typy konstrukcí, zásady jejich navrhování a konstrukčního řešení.
 • 11. Dřevěné skořepiny, klenby a lamelové konstrukce – typy konstrukcí, zásady jejich navrhování a konstrukčního řešení.
 • 12. Průzkumy, sanace, rekonstrukce a zesílení dřevěných konstrukcí – příklady rekonstrukce vybraných konstrukcí.
 • 13. Příklady realizovaných konstrukcí a praktické aspekty návrhu.

Harmonogram cvičení

 • 1. Zatížení stožáru.
 • 2. - 3. Statický a dynamický výpočet.
 • 4. Posouzení stožáru na únavovou pevnost.
 • 5. - 6. Automatizace návrhu.
 • 7. - 9. Analýza vybraných typů dřevěných konstrukcí.
 • 10. - 12. Dřevěné skořepiny, klenby a lamelové konstrukce.
 • 13. Příklady rekonstrukce vybraných konstrukcí.
Pravidla pro navrhování kovových a dřevěných konstrukcí, statické působení nosných systémů. Stavební mechanika, pružnost a pevnost.

Základní literatura předmětu

Ferjenčík, P.a Schun, J. a Melcher, J. a kol.: Navrhovanie oceľových konštrukcií, ALFA Bratislava, 1986
Balio, G. and Mazzolani, F.M.: Design of Steel Structures, E&FN Spon, 1999
KUKLÍK, Petr a KUKLÍKOVÁ Anna: Navrhování dřevěných konstrukcí, příručka k ČSN EN 1995-1, Informační centrum ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2, 2010

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Blass, H. J. and col.: Timber Engineering – STEP 1, Centrum Hout , The Nederlands, 1995
Blass, H. J. and col.: Timber Engineering – STEP 2, Centrum Hout , The Nederlands, 2004
Augustýn, J.: Havárie ocelových konstrukcí, SNTL Praha, 1988