English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCO052
NázevVybrané problémy navrhování a realizace kovových a dřevěných konstrukcí a mostů (KON)
Course nameSelected Problems of Design and Realization of Metal and Timber Structures and Bridges (KON)

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav kovových a dřevěných konstrukcí
GarantMarcela Karmazínová

Obsahové informace

Student získá obecné znalosti o využití experimentálních metod a výsledků experimentů pro spolehlivý návrh stavebních konstrukcí. Osvojí si znalosti metodiky navrhování na základě zkoušek a jejího použití - vyhodnocení návrhových hodnot vlastností materiálů, vyhodnocení návrhové odolnosti konstrukce. Blíže se seznámí s konstrukcemi mostních provizorií - přehled základních typů ocelových a dřevěných provizorních a mobilních mostů a lávek, praktické příklady. Získá znalosti o poruchách a rekonstrukcích kovových a dřevěných konstrukcí a mostů - základní přehled, aplikace.
Navrhování na základě zkoušek, využití výsledků experimentů při návrhu stavebních konstrukcí, metody vyhodnocování výsledků testů. Spolehlivost kovových a dřevěných konstrukcí.
Konstrukční systémy zatímních mostů, zvláštnosti jejich navrhování a použití, systémy plovoucích mostů - základní informace. Konstrukční uspořádání, analýza statického působení.
Poznatky z teoretického a experimentálního ověření působení mostních provizorií. Využití zatímních mostů.
Některé vybrané problémy navrhování a realizace ocelobetonových konstrukcí a mostů. Některé vybrané problémy navrhování a realizace dřevěných, příp. dřevobetonových konstrukcí a mostů (v závislosti na aktuálních poznatcích a výsledcích vědy, výzkumu, inovací a praxe v uvedené oblasti).
Poruchy a rekonstrukce kovových a dřevěných konstrukcí a mostů.

Harmonogram přednášky

 • 1. Úvod do studia předmětu. Experimentální ověřování prvků a dílců kovových a dřevěných konstrukcí - možnosti realizace experimentů, druhy zkoušek, výsledky zatěžovacích zkoušek.
 • 2.-3. Statistické zpracování experimentálních dat získaných ze zatěžovacích zkoušek.
 • 4.-5. Pravděpodobnostní vyhodnocení výsledků testů - navrhování na základě zkoušek.
 • 6. Názvosloví, třídění, požadavky, charakteristika zatímních mostních konstrukcí.
 • 7. Základní systémy ocelových zatímních mostů - plnostěnná a příhradová mostní provizoria.
 • 8. Mobilní ocelové mosty. Zatímní dřevěné mostní konstrukce.
 • 9.-12. Vybrané problémy navrhování progresivních dřevěných konstrukcí - prostorové dřevěné konstrukce, dřevěné konstrukce kombinované z různých materiálů, spoje novodobých dřevěných konstrukcí.
 • 13. Poruchy a rekonstrukce kovových a dřevěných konstrukcí a mostů.

Harmonogram cvičení

 • 1. Příklady experimentálního ověření ocelových, ocelobetonových a dřevěných konstrukčních prvků a dílců - ukázky zatěžovacích zkoušek, příklady experimentálních dat získaných ze zkoušek, charakter a typy výsledků zkoušek.
 • 2.-3. Statistické zpracování experimentálních dat získaných ze zatěžovacích zkoušek: procvičení na souborech výsledků materiálových zkoušek - určení fyzikálně mechanických vlastností oceli, betonu, sklovláknobetonu, konstrukčního skla.
 • 4.-6. Pravděpodobnostní vyhodnocení výsledků testů: procvičení na souborech výsledků zatěžovacích zkoušek - určení návrhové odolnosti ocelových a ocelobetonových sloupů, ocelových nosníků z tenkostěnných profilů, dřevěných nosníků zesílených vnější lepenou FRP výztuží.
 • 7.-8. Mostní provizoria: příklady řešení moderních provizorních konstrukcí - ukázky výsledků statického a konstrukčního řešení ocelové provizorní lávky pro chodce.
 • 9.-12. Vybrané problémy navrhování progresivních dřevěných konstrukcí: příklady navrhování vybraných prvků a spojů dřevěných konstrukcí.
 • 13. Výpočet zatížitelnosti ocelového železničního mostu.
Navrhování ocelových a ocelobetonových konstrukcí a mostů, navrhování dřevěných konstrukcí, stavební mechanika, základy statistiky a pravděpodobnosti.

Základní literatura předmětu

HOBST, Leonard a kol.: Provizoria dopravních staveb, Praha, Informační centrum ČKAIT, 1999
TOMICA, V., SOKOLÍK, A. a ZEMKO, Š. : Údržba a rekonštrukcia mostov, Alfa Bratislava, 1992
BUJŇÁK, Jan a kol.: Poruchy a rekonštrukcie mostov, Žilina: Žilinská univerzita, 2006

Doporučená literatura ke studiu předmětu

MALINA, Zdeněk a kol.: Směrnice pro používání BB, TMS, MS v civilním sektoru, Brno: Univerzita obrany, 2000