English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCN055
NázevVybrané problémy z dopravního inženýrství
Course nameSelected Problems of Traffic Engineering

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav železničních konstrukcí a staveb
GarantJaroslav Smutný

Obsahové informace

Student zvládne základy dopravní telematiky v oblasti silniční, železniční a letecké dopravy. Student získá tak dobré znalosti a dovednosti pro návrh a tvorbu telematických aplikací v oblasti řízení dopravy. Dále se student seznámí s moderními metodami řízení dopravy. Tyto metody jsou založeny na aplikaci statistických modelů, fuzzy logiky, neuronových sítí a evolučních strategií. Součástí výstupů jsou také praktické ukázky telematických aplikací v České republice.
Hlavním cilem dopravní telematiky je zvyšování kvality a komfortu dopravy, zajištění mobility, zvyšování bezpečnosti dopravy, zlepšení služeb v dopravě a také zvýšení hospodárnosti a efektivnosti dopravních procesů. V náplni jsou integrovány nejnovější poznatky z řady oborů, dopravní informatiky, logistiky, telekomunikací, dopravního inženýrství, dopravního urbanismu a bezpečnosti dopravy.

Harmonogram přednášky

 • 1. Definice a výklad základních pojmů, základní matematický aparát
 • 2. Úvod do problematiky relativně nových matematických postupů a nástin jejich využití v problematice řízení dopravy
 • 3. Úvod do problematiky relativně nových matematických postupů a nástin jejich využití v problematice řízení dopravy
 • 4. Inteligentní dopravní služby, informace o překážkách provozu a povětrnostních podmínkách
 • 5. Informační a navigační systémy a jejich použití v dopravě, černá skříňka, digitální tachograf
 • 6. Problematika vážení vozidel, metody, zařízení, legislativa
 • 7. Telematika v silniční dopravě, současné inteligentní systémy řízení dopravy, městské, dálniční, řízení vjezdu na dálnice, tunely, parkoviště
 • 8. Telematika v silniční dopravě
 • a) automatická identifikace vozidel a nákladů
 • b) snímače pro řízení a provoz křižovatek
 • c) elektronické mýtné, legislativa, metody u nás a v cizině
 • 9. Telematika v železniční dopravě
 • a) zabezpečovací zařízení v železniční dopravě, systémy přejezdových zabezpečovacích zařízení pro provoz u ČD
 • b) vlakové zabezpečovací systémy
 • c) Evropský systém řízení železničního provozu (ERTMS)
 • 10. Telematika v železniční dopravě
 • a) vlakový polohový lokátor na principu GPS/GNSS
 • b) navigační satelitní systémy v železniční zabezpečovací technice
 • c) mobilní komunikační systém pro železnici, automatické vedení vlaku

Harmonogram cvičení

 • 1. Sběr dopravně inženýrských dat
 • 2. Multi-agentní systémy - příklad
 • 3. Fuzzy logika - příklad
 • 4. Fuzzy logika - příklad
 • 5. Neuronové sítě - příklad
 • 6. Neuronové sítě - příklad
 • 7. Řízení městské hromadné dopravy - ukázka
 • 8. Exkurze Dopravní podnik města Brna
 • 9. Technologie RFID - ukázka
 • 10. Zápočtový test
Běžné znalosti z dopravy, fyziky, matematiky a informačních technologií.

Základní literatura předmětu

PŘIBYL, Pavel: Inteligentní dopravní systémy, ČVUT, 2005
LANDA J. ,PAUKRT J., BĚLOHLÁVEK, A., TŘÍSKA, L.: Město a doprava na prahu 3. tisíciletí, MD ČR odbor silniční a veřejné dopravy, 2004

Doporučená literatura ke studiu předmětu

CityPlan spol. s r.o.: TP 141 - Zásady pro systémy proměnného dopravního značení, MD ČR, 2001