English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCN054
NázevŽelezniční stanice a uzly1 (DST)
Course nameRailway Stations and Junctions 1 (DST)

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav železničních konstrukcí a staveb
GarantOtto Plášek

Obsahové informace

Student zvládne problematiku projektování zastávek, nákladišť a dopraven, zejména železničních stanic a uzlů. Student se dále seznámí se základy železniční dopravy. Student se naučí navrhovat prvky železničních stanic – směrové a sklonové poměry, konstrukce železničního svršku a spodku včetně nástupišť, ramp a odvodnění. Student se také seznámí s výpravními budovami a přednádražními prostory.
Základní dopravní předpisy, grafikon vlakové dopravy, staniční řád. Grafikon práce stanice, plán práce, provozní výkonnost, vlakotvorba.
Dopravny a širá trať, základní pojmy. Rozdělení dopraven, rozdělení železničních stanic podle polohy v železniční síti.
Koleje ve stanicích, číslování kolejí, značení kolejí, užitečné délky, osové vzdálenosti.
Směrové a sklonové poměry v dopravnách a stanovištích.
Železniční svršek a spodek a odvodnění železničních stanic.
Zařízení pro přepravu osob a zavazadel, nástupiště, podchody a lávky. Výpravní budovy, přednádraží.
Zařízení pro vykládku a nakládku zásilek, volné skládky, rampy, účelové drážní komunikace. Nákladiště, kontejnerová překladiště.
Zastávky, výhybny, odbočky, křižovatky.
Smíšené stanice – výchozí, koncové mezilehlé, přípojné, odbočné křižovatkové, uzlové, pohraniční, překládkové.

Harmonogram přednášky

 • 1.Dopravny a širá trať, základní pojmy. Rozdělení dopraven, rozdělení železničních stanic podle polohy v železniční síti.
 • 2.Koleje ve stanicích, číslování kolejí, značení kolejí, užitečné délky, osové vzdálenosti.
 • 3.Smíšené stanice – výchozí, koncové, mezilehlé.
 • 4.Stanice přípojné, odbočné, křižovatkové.
 • 5.Stanice uzlové, pohraniční, překládkové.
 • 6.Směrové a sklonové poměry v dopravnách a stanovištích.
 • 7.Železniční svršek a spodek a odvodnění železničních stanic.
 • 8.Zařízení pro přepravu osob a zavazadel, nástupiště, podchody a lávky.
 • 9.Výpravní budovy, přednádraží.
 • 10.Zařízení pro vykládku a nakládku zásilek, volné skládky, rampy, účelové drážní komunikace.
 • 11.Nákladiště, kontejnerová překladiště.
 • 12.Zastávky, výhybny, odbočky, křižovatky.
 • 13.Základní dopravní předpisy, grafikon vlakové dopravy, staniční řád. Grafikon práce stanice, provozní výkonnost, vlakotvorba.

Harmonogram cvičení

 • 1. Zadání prvního projektu, pokyny k vypracování
 • 2. Pokyny ke sklonovému a směrovému řešení.
 • 3. Úprava výkresů - vytyčovací výkres, podélný profil.
 • 4. Odevzdání prvního projektu; zadání druhého projektu.
 • 5. Změna osové vzdálenosti kolejí, dopravní schéma.
 • 6. Návrh železničního spodku v železniční stanici.
 • 7. Úprava výkresu situace.
 • 8. Nástupiště, rampy.
 • 9. Technická zpráva
 • 10. – 12. Konzultace projektu
 • 13. Odevzdání druhého projektu, zápočet.
Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha, projektování železničních tratí.
Železniční spodek, členění a stavba železničního spodku, konstrukce a tvar zemního tělesa.
Konstrukce železničního svršku a moderní konstrukcemi kolejové jízdní dráhy, interakce železničního vozidla a koleje a kolejových konstrukce.

Základní literatura předmětu

JIRSÁK, Zdeněk: Železničné stanice a uzly, Alfa Bratislava, 1979

Doporučená literatura ke studiu předmětu

ESVELD, Conraad: Modern Railway Track. Second Edition, MRT-Productions, Delft, 2001