English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCN01
NázevŽelezniční konstrukce I
Course nameRailway Constructions I

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav železničních konstrukcí a staveb
GarantOtto Plášek

Obsahové informace

Student zvládne problematiku interakce železničního vozidla a koleje, interakci kolo – kolejnice a zatížení železniční trati. Student se seznámí se statickými a dynamickými analýzami železniční trati včetně návrhu a posouzení jednotlivých součástí železničního svršku. Student se naučí se teoretické základy bezstykové koleje a podmínky její zřizování. Student dále zvládne problematiku navrhování rozsáhlých kolejových spojení a rozvětvení.
Interakce železničního kola a kolejnice, rozměry dvojkolí ve vztahu ke konstrukčnímu uspořádání koleje, ekvivalentní konicita, příčný pohyb dvojkolí.
Kontaktní namáhání kolo – kolejnice, Hertzova teorie, adheze a adhezní síla, traťové a jízdní odpory.
Průjezd vozidla obloukem, Vogelova a Heumanova teorie. Síly působící na dvojkolí, kriterium proti vykolejení.
Zatížení železniční trati, svislé, podélné a příčné síly, vliv vysokých rychlostí.
Statický návrh konstrukce železniční trati, namáhání kolejnic, pražců, napjatost v konstrukčních vrstvách, matematické modely.
Kolejnice, výroba, svařování, defektoskopická kontrola, vady kolejnic, broušení kolejnic.
Kolejové konstrukce, rozdělení. Výhybky, základní pojmy, geometrické uspořádání výměnové části a srdcovky. Soustavy výhybek, značení.
Konstrukce jednoduché výhybky, opornice, jazyky, srdcovky, výhybkové pražce, drobné kolejivo a upevňovadla. Výměnové závěry, vybavení výhybek. Konstrukce křižovatkové výhybky a křižovatky.
Výhybkové sestavy. Kolejové spojky, odbočení, matečné koleje a stromková zhlaví. Kolejová rozvětvení v oblouku.
Výhybky pro vysoké rychlosti, vývoj výhybkových konstrukcí.

Harmonogram přednášky

 • 1.Interakce železničního kola a kolejnice, rozměry dvojkolí ve vztahu ke konstrukčnímu uspořádání koleje, ekvivalentní konicita, příčný pohyb dvojkolí.
 • 2.Kontaktní namáhání kolo – kolejnice, Hertzova teorie, adheze a adhezní síla, traťové a jízdní odpory.
 • 3.Průjezd vozidla obloukem, Vogelova a Heumanova teorie. Síly působící na dvojkolí, kriterium proti vykolejení.
 • 4.Zatížení železniční trati, svislé, podélné a příčné síly, vliv vysokých rychlostí.
 • 5.Statický návrh konstrukce železniční trati, namáhání kolejnic, pražců, napjatost v konstrukčních vrstvách, matematické modely.
 • 6.Kolejnice, výroba, svařování, defektoskopická kontrola.
 • 7.Vady kolejnic, broušení kolejnic.
 • 8.Kolejové konstrukce, rozdělení. Výhybky, základní pojmy.
 • 9.Geometrické uspořádání výměnové části a srdcovky. Soustavy výhybek, značení.
 • 10.Konstrukce jednoduché výhybky, opornice, jazyky, srdcovky, výhybkové pražce, drobné kolejivo a upevňovadla.
 • 11.Výměnové závěry, vybavení výhybek. Konstrukce křižovatkové výhybky a křižovatky.
 • 12.Výhybkové sestavy. Kolejové spojky, odbočení.
 • 13.Matečné koleje a stromková zhlaví. Kolejová rozvětvení v oblouku. Výhybky pro vysoké rychlosti, vývoj výhybkových konstrukcí.

Harmonogram cvičení

 • 1. Oblouková spojka
 • 2. Matečná kolej
 • 3. Průjezd vozidla obloukem, síly působící na dvojkolí, Heumannova a Vogelova metoda
 • 4. Namáhání železničního svršku
 • 5. Stabilita bezstykové koleje
 • 6. Železniční svršek na mostech
 • 7. Odevzdání příkladů a projektů, zápočet
Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha, základní pojmy. Projektování železničních tratí.
Železniční spodek, členění a stavba železničního spodku, konstrukce a tvar zemního tělesa.
Konstrukce železničního svršku a moderní konstrukcemi kolejové jízdní dráhy.

Základní literatura předmětu

Lichtberger, B.: Handbuch Gleis. Unterbau, Oberbau, Instandhaltung, Wirtschaftlichkeit., Tetzlaff Verlag Hamburg, 2003

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Markku Nummelin: Railway Turnouts, Finnish Rail Administration, 2003
kol.: Wheel/Rail Safety, Blackwell Publishing, 2003