English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCJ006
NázevOrganizace a řízení závodů
Course nameOrganisation and Management of Manufacturing Plants

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav technologie stavebních hmot a dílců
GarantNikol Žižková

Obsahové informace

Absolvent předmětu:
je schopen základní orientace v organizačním uspořádání a funkční struktuře závodů a podniků výroby stavebních materiálů, včetně hlediska postavení a uplatnění absolventa technologického oboru SMI.
Chápe význam progresivních metod managementu, včetně podpory technologických a výrobkových inovací, i problematiky modernizace a výstavby závodů.
Má legislativní povědomí o souvislostech technických požadavků na výrobky, odpovědnosti výrobců a významu stavebnictví jako trvalého zákazníka.
Je schopen popsat význam managementů jakosti, environmentu a bezpečnosti v závodech.
Systémové rozdělení rozhodujících průmyslových technologií a závodů výroby stavebních hmot. Organizační struktury a hlavní výrobní činnosti v závodech stavebního průmyslu. Pomocné činnosti v závodě, zásobování energiemi a materiály, skladové hospodářství, logistika.
Zásady organizace práce, pracovní zátěž, bezpečnost a ochrana zdraví, požární ochrana, ochrana informací.
Metody racionalizace výroby, technologické inovace. Efektivnost normativních a technologických inovací. Základy automatického řízení rozhodujících technologických procesů výroby stavebních hmot.
Stabilita technologických procesů, možnosti aplikace statistických metod, analýzy poruch, prevence, kontrolní činnosti. Integrované systémy řízení, možnosti uplatnění v podmínkách stavebnictví.
Technické požadavky a odpovědnost výrobců na výrobky, organizační a legislativní zabezpečení. Systém komplexního zabezpečení kvality technologických procesů. Provozní zvláštnosti výroby stavebních hmot, ekologicky orientované řízení.
Výstavba nového závodu, legislativa schvalování, projekce, podmínky uvedení do provozu. Postavení závodů stavebního průmyslu z hlediska legislativních požadavků EU.

Harmonogram přednášky

 • 1.Systémové rozdělení rozhodujících průmyslových technologií a závodů výroby stavebních hmot, jejich hospodářský význam a postavení ve stavebnictví.
 • 2.Organizační struktury a hlavní výrobní činnosti v závodech stavebního průmyslu.
 • 3.Pomocné činnosti v závodě, zásobování energiemi a materiály, skladové hospodářství, logistika.
 • 4.Funkce spojené s řízením, pracovní zátěž, bezpečnost a ochrana zdraví, požární ochrana, ochrana informací.
 • 5.Manažerský systém. Osobní management (síla paradigmatu, role návyků).
 • 6.Manažerské nástroje a komunikace (cíle SMART, organizování, motivování, hodnocení, konkurenceschopnost, „zdravý rozum“).
 • 7.Rozvoj Leadership (Bender, Bennis, Covey).
 • 8.Marketing v závodech stavebního průmyslu (marketingový mix, marketingový výzkum, marketingová strategie).
 • 9.Metody racionalizace výroby, technologické inovace. Efektivnost normativních a technologických inovací.
 • 10.Základy a význam automatického řízení rozhodujících technologických procesů výroby stavebních hmot. Stabilita technologických procesů, možnosti aplikace statistických metod.
 • 11.Analýzy poruch, prevence, technická kontrolní činnost, význam metrologie ve výrobě stavebních hmot a stavební výrobě. Integrované systémy řízení, uplatnění v podmínkách výroby stavebních hmot a stavební výroby.
 • 12.Technické požadavky na výrobky, odpovědnost výrobců na výrobky, organizační a legislativní zabezpečení. Systém komplexního zabezpečení kvality technologických procesů.
 • 13.Provozní zvláštnosti výroby stavebních hmot, ekologicky orientované řízení.

Harmonogram cvičení

 • 1.Úvodní cvičení, práce v týmu – praktické cvičení na řešení problému v týmu, hodnocení dosažených výsledků a týmových rolí.
 • 2.Ověření znalostí z oblasti obchodních společností a organizační struktury s.r.o., a.s. – práce v týmu na zadaných úkolech, prezentace výsledků.
 • 3.Schéma budování investice, procvičení řešení problému v týmu, prezentace výsledků.
 • 4.Prezentační dovednosti – doporučení a praktické ukázky, příprava ppt. prezentace na zadané téma.
 • 5.Prezentace zpracovaných témat a jejich hodnocení. Cvičení na efektivní komunikaci v týmu.
 • 6.SWOT analýza, sestavení SWOT analýzy pro navrženou investici v týmu, prezentace výsledků.
 • 7.Rozhodování – ověření znalostí z vícekriteriálního rozhodování, řešení zadaného problému v týmu, prezentace výsledků.
 • 8.Osobní management, pyramida produktivity, řešení zadaného úkolu v týmu, prezentace výsledků.
 • 9.SMART cíle, procvičení v týmu na konkrétním úkolu, prezentace hodnocené problematiky.
 • 10.Výpočet fixních a variabilních nákladů, tržeb a stanovení bodu zvratu. Skladba cenově orientované ceny.
 • 11.Rozvaha, výkaz zisku a ztráty. Daně z příjmu fyzických osob.
 • 12.Případová studie firmy vyrábějící stavební hmoty včetně zpracování strategického plánu.
 • 13.Prezentace sestavených strategických plánů, zápočtový test a příklad.
Základní znalosti z oblasti podnikové ekonomiky, systémové znalosti technologických procesů výroby maltovin, keramiky a betonu.

Základní literatura předmětu

PYTLÍK, Petr: Organizace a řízení závodu, Brno: Nakladatelství VUT v Brně, 1991

Doporučená literatura ke studiu předmětu

TOMEK Gustav a Věra VÁVROVÁ: Řízení výroby a nákupu, Praha: Grada Publishing, 2007
BENDER, Peter Urs: Niterný leadership, Praha: Management Press, 2008
DĚDINA, Jiří a Václav CEJTHAMR: Management a organizační chování, Praha: Grada Publishing, 2005
COVEY, R. Stephen: 7 návyků skutečně efektivních lidí, Praha: Management Press, 2010
COVEY, R. Stephen: The 7 Habits of Highly Effective People, New York: Free Press, 2004