English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCJ004
NázevPlastické látky
Course namePolymer Materials

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav technologie stavebních hmot a dílců
GarantRostislav Drochytka

Obsahové informace

♦ V rámci předmětu je student seznamován jak se základními pojmy v oblasti polymerních materiálů obecně, rozdělení plastických látek, charakterizací plastů, tak i vlastnostmi jednotlivých typů plastů a zejména vliv na možnosti použití zejména ve stavebnictví. Dále jsou studenti seznámeni s moderními trendy ve využívání plastických látek ve stavebnictví, jako jsou například i polymerní kompozity. Absolvent kurzu je schopen například:
♦ Orientovat se v obecných pojmech týkajících se fyzikální chemie a chemické podstaty plastických látek.
♦ Podrobně popsat jednotlivé polymerační mechanismy, použitelné technologie polymerace a jednotlivé technologie výroby plastických látek.
♦ Popsat jednotlivé možnosti a principy týkající se charakterizace a zkoušení jednotlivých typů polymerů.
♦ Charakterizovat vlastnosti jednotlivých typů polymerů, omezující limity pro podmínky použití plastických látek.
♦ Analyzovat rizika, kterým jsou plastické látky vystaveny a možnosti ochrany ostatních stavebních látek právě pomocí polymerů. Veškeré využití polymerů ve stavebnictví včetně přísad do ostatních stavebních materiálů.
♦ Výuka podává komplexní přehled o plastických hmotách vyráběných v ČR i v zahraničí, stručně se zabývá jejich výrobou, ale zejména vlastnostmi a použitím ve stavebním díle. Důraz je kladen na nové plastické materiály s maximální životností. Předmět pojednává o celulóze, polyetylénu, polypropylénu, polytetrafluoretylénu-teflonu, PVC , polyamidech, polystyrenu, ale i o epoxidových pryskyřicích, polyesterech, polyuretanech, moderních akrylových polymerech - polyakrylátech či silikonech.
♦ Výčet materiálů je doplněn typickými výrobky s popisem vlastností a důvodech výběru konkrétního polymeru.
♦ Předmět seznámí o možnostech plastických hmot přidávaných do cementových malt a betonů, avšak hlavní důraz je kladen na sanace betonových konstrukcí, což je ve stavebnictví nyní velice aktuální.
♦ Přednášky jsou doplněny laboratorními úlohami.


Harmonogram přednášky

 • ♦ 1. Přehled o plastických hmotách vyráběných v tuzemsku a v zahraničí, rozdělení
 • ♦ 2. Výroba plastických látek. Nové plastické materiály s maximální životností.
 • ♦ 3. Vlastnosti plastických látek.
 • ♦ 4. Celulóza, polyetylén.
 • ♦ 5. Polypropylén, PIB a polytetrafluoretylén-teflon.
 • ♦ 6. PVC, výroba, vlastnosti použití, PVaC
 • ♦ 7. Polyamidy, polystyren
 • ♦ 8. Epoxidové pryskyřice
 • ♦ 9. Polyestery.
 • ♦ 10. Polyuretany
 • ♦ 11. Akrylové polymery - polyakryláty
 • ♦ 12. Ostatní používané polymery (furanové prysk., fenoplasty, aminoplasty apod.)
 • ♦ 13. Silikony. Možnosti využití plastických hmot(do cementových malt a betonů, nátěry, lepidla apod.), likvidace polymerů

Harmonogram cvičení

 • ♦ 1. Úvodní cvičení, bezpečnost práce, seznámení s laboratorním řádem
 • ♦ 2. Stanovení difúzních vlastností folií a nátěrů z plastických látek
 • ♦ 3. Stanovení difuzních vlastností pro CO2 na nátěrech určených pro betonové konstrukce
 • ♦ 4. Příprava PVC plastisolů, zkoušky adheze, pevnosti, použití různých receptur a želatinačních teplot
 • ♦ 5. Teorie identifikace a identifikace plastických látek v plameni, zkouška rozpustnosti a pyrolytická zkouška plastických látek
 • ♦ 6. Infračervená spektroskopie- identifikace plastických látek
 • ♦ 7. Příprava a stanovení vlastností polymerbetonů a polymerních malt
 • ♦ 8. Příprava fenolformaldehydové a močovinoformaldehydové pryskyřice
 • ♦ 9. Příprava polymercementových malt a stanovení jejich vlastností
 • ♦ 10. Příprava polymerních stěrek, aplikace na vodorovné povrchy, zkoušení. Příprava hutných a mezerovitý polymerbetonů ♦ 11. Stanovení chemické odolnosti plastických látek v různých agresivních prostředích, Praktická aplikace analýz při hodnocení materiálu exponované v konkrétních podmínkách,
 • ♦ 12. Exkurze (např. Fatra Napajedla, Barum, nebo Rimtech apod.)
 • ♦ 13. Zápočtový test, kontrola protokolů, udělování zápočtu
♦ Předmět Plastické látky příliš nenavazuje na předchozí předměty., ale student, který si zapíše předmět, by měl být schopen vysvětlit elementární pojmy z chemie, zkoušení materiálů a základních principů kompozitů.

Základní literatura předmětu

DROCHYTKA, Rostislav: Plastické látky ve stavebnictví, Brno: Akademické nakladatelství CERM, 1998

Doporučená literatura ke studiu předmětu

COUZENS, E.G. a YARSLEY, V.E.: Plastics in the Modern World, 1.ed. Harmonworth, 1968
MLEZIVA, Jaroslav a Jaromír ŠŇUPÁREK: Polymery - výroba, struktura, vlastnosti a použití, Sobotáles, 1993
AKOVALI, Güneri: Polymers in Construction, Smithers Rapra Press, 2005
YOUNG, Robert and Peter LOVELL: Introduction to Polymers, Taylor and Francis Group, 2011