English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCI001
NázevModerní stavební materiály
Course nameModern building materials

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav stavebního zkušebnictví
GarantPetr Žítt

Obsahové informace

Získání přehledu o moderních stavebních materiálech.
Znalosti o laboratorních zkouškách materiálů.
Znalosti a přehled v oblasti diagnostických metod materiálů.
Zkušební postupy jednotlivých diagnostických metod.
Orientace ve vhodnosti volby postupu při rekonstrukci v rámci výměny jednotlivých materiálů.
Vymezení požadavků na údržbu, opravy a rekonstrukce staveb z hlediska užitých materiálů.
Hodnocení podkladů získaných diagnostickými metodami pro volbu materiálů.
Ověření vlastností materiálů průkazními zkouškami.
Teoretické základy kompozitních materiálů (částicové a vláknové kompozity).
Polymercementové malty a betony, impregnace betonů.
Trvale pružné tmely, jejich použití a význam v konstrukci.
Lepidla stavebních materiálů a technologie spojů.
Hydroizolační materiály a technologie, dodatečné tepelné izolace. Ochrana a náhrada výztuže v železobetonových konstrukcích.
Rozptýlená výztuž, drátkobeton, samozhutňující betony.
Materiály pro rekonstrukční technologie železobetonových konstrukcí.
Seminární práce s individuálním zadáním s tématikou výběru materiálů pro rekonstrukční technologii.

Harmonogram přednášky

 • 1. Polymery
 • 2. Teoretické základy kompozitních materiálů
 • 3. Částicové kompozity
 • 4. Rozdělení betonů podle materiálu matrice
 • 5. Polymercementové malty a betony (PCC)
 • 6. Malty a betony s polymerovou matricí (PC)
 • 7. Vláknové kompozity jednovrstvé a vícevrstvé, s krátkými a dlouhými vlákny
 • 8. Vady dřeva. Sanace a rekonstrukce dřevěných konstrukcí.
 • 9. Tmely. Rozdělení dle reologických vlastností
 • 10. Technologie lepení a lepidla

Harmonogram cvičení

 • 1. Úvodní cvičení, požadavky na zápočet
 • 2. Zkoušky povrchové přídržnosti, výroba vzorků
 • 3. Tahové zkoušky mechanických a chemických kotev, výroba vzorků
 • 4. Zesilování konstrukcí externími lepenými systémy, výroba vzorků
 • 5. Zatěžovací zkouška stropního keramického panelu HURDIS
 • 6. Odzkoušení vzorků povrchových přídržností
 • 7. Odzkoušení vzorků mechanických a chemických kotev
 • 8. Odzkoušení vzorků s aplikovaným externím zesílením
 • 9. Statistické hodnocení výsledků zkoušek, teoretické základy
 • 10. Statistické hodnocení výsledků zkoušek v počítačové učebně
Schopnosti kombinovaného využití znalostí přírodovědných oborů (fyzika, chemie, matematika) na středoškolské úrovni, schopnosti využití znalostí předmětů Stavební materiály a Stavební mechanika, znalost statistiky – metodika výběru a optimalizace.
V případě, že se jedná o předmět přednášený v anglickém jazyce, vyžaduje se středně pokročilá znalost anglického jazyka v psané i mluvené podobě.
Literatura není u předmětu zadána