English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCH057
NázevNávrh stavby v procesu územního řízení
Course nameThe Proposal of Building in the Process of Planning Permission Proceedings

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav pozemního stavitelství
GarantRadim Kolář

Obsahové informace

Cílem předmětu je poskytnout studentům teoretické a praktické základy k právnímu rámci umisťování staveb do území a návrhu stavby ve fázi územního řízení. Seznámí se s vnějšími činiteli, které je třeba zohlednit při návrh objektu.
Výstupem z předmětu bude elaborát ve formě koordinačních situací stavby se všemi náležitostmi, které požadují právní předpisy.
Územní rozhodnutí nebo územní souhlas jsou správními akty, ve kterých se podle Stavebního zákona posuzují stavby z hlediska svého umístění, vlivu na okolí a z hlediska vztahů k sousedním budovám a inženýrským i dopravním stavbám.
Územním rozhodnutím je fakticky schvalován navržený záměr a stanoveny podmínky pro využití i ochranu území a také pro projektovou dokumentaci dalších stupňů.
Projekt pro územní řízení spojuje mnoho profesí, které musí stavební inženýr, jako hlavní projektant, být schopen zohlednit, zkoordinovat, příp. sám navrhnout.
Budoucí projektanti se s procesem povolení staveb budou setkávat každodenně. V předmětu budou studenti seznámeni mimo jiné s katastrem nemovitostí a majetkoprávními vztahy u pozemků, ochrannými pásmy objektů, technickou a dopravní infrastrukturou – majetkoprávními vztahy a technickými podmínkami pro napojení na ně, vlivem stavby na životní prostředí – ZPF, ochrana ovzduší, ochrana krajiny a lesa, SEA, EIA, IPPC, vodním zákonem, a mnohými dalšími.

Harmonogram přednášky

 • 1 – Úvod, základní pojmy správního řádu a stavebního zákona, posuzování záměru žadatele v územním řízení, dotčené orgány státní správy a vlastníci technické infrastruktury
 • 2 – Umisťování staveb – Vyhláška č. 501/2006 Sb., ochranná pásma v území.
 • 3 – Katastr nemovitostí, pozemkový katastr. Majetkoprávní. Stavby na cizích pozemcích. Věcná břemena.
 • 4 – Průzkumy v území – IG, HG, pedologický, radonový, dendrologický, apod.
 • 5 – Dopravní infrastruktura – rozdělení komunikací, vlastníci komunikací, správci komunikací. Základní parametry komunikací. Napojení na komunikace, sjezdy na MK, rozhledové trojúhelníky
 • 6 – Dopravní infrastruktura – Doprava drážní. Povolování sjezdu na komunikaci a jednotlivých druhů komunikací, silniční správní úřad
 • 7 – Technická infrastruktura – voda, kanalizace – majetkoprávní vztahy, možnosti a podmínky napojení na vodovodní a kanalizační zařízení. Sdělovací vedení.
 • 8 – Technická infrastruktura – elektroenergetika, plynárenství – majetkoprávní vztahy, možnosti a podmínky napojení. Energetický zákon
 • 9 – Životní prostředí – zemědělský půdní fond, ochrana lesa, stavba na lesním pozemku, posuzování EIA, SEA, IPPC, ochrana přírody a krajiny
 • 10 – Životní prostředí – vodní zákon, vodní díla, ochrana vod – vodní zdroje, ochrana vodních zdrojů, odpady, ochrana ovzduší – zdroje znečištění, rozptylové studie. Sadové úpravy.

Harmonogram cvičení

 • 1 – Zadání elaborátu, stávající stav v území
 • 2 – 4 – Ochranná pásma v území, chráněné oblasti
 • 5 – 8 – Dopravní a technická infrastruktura
 • 9 – Souhrnná technická zpráva
 • 10 – Závěrečná korekce, zápočet
Studenti by měli mít základní znalosti o požadavcích a zásadách využívání území podle vyhlášky 501/2006 Sb. Dále základní znalosti katastru nemovitostí, geodetických systémů, umisťování inženýrských sítí.

Základní literatura předmětu

: Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), , 0
: Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, , 0
: Zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, , 0
: Act no. 183/2006 Coll., on town and country planning and building code (Building Act), , 0

Doporučená literatura ke studiu předmětu

: http://geoportal.cenia.cz/, , 0
: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ , , 0