English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCH053
NázevModernizace a rekonstrukce
Course nameModernization and Reconstruction

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav pozemního stavitelství
GarantIvan Moudrý

Obsahové informace

V rámci výuky si studenti osvojí schopnost hledat řešení, podrobit ho analýze a použít pro konkrétní případ. A to tak, aby bylo možné předejít častým chybám, kterých se mohou při navrhování staveb dopouštět. Budou připraveni na navrhování změn a adaptací ve stávajících budovách nejen za účelem zkvalitnění prostředí a funkčního využití, ale i s ohledem na ekonomickou efektivnost provozu budovy.
Předmět se zabývá vytvořením výkresové dokumentace nově zrekonstruovaných budov. Studenti se seznámí s vývojem stavebnictví zákony v Čechách a na Moravě a o budování stavebních systémů a zásady na norem a konstrukčních předpisů.
Jedná se zejména o zaměřování stávajícího stavu objektů, provádění stavebně – technického i historického průzkumu, identifikaci poruch podle vnějších příznaků a základní metody jejich odstraňování.

Harmonogram přednášky

 • 1. Úvod do předmětu, základní pojmy, životnost staveb.
 • 2. Zaměřování stávajícího stavu staveb.
 • 3. Základní průzkumy staveb – stavebně technický, stavebně-historický,
 • architektonicko-urbanistický.
 • 4. Vývoj stavebního práva v Čechách a na Moravě, projekční zásady pro návrh a zakreslování rekonstrukcí, modernizací a přestaveb.
 • 5. Trhliny na stavebních objektech – charakteristika trhlin, jejich příčiny a základní
 • způsoby sanace.
 • 6. Poruchy svislých nosných nenosných konstrukcí a jejich sanace.
 • 7. Bourání otvorů do svislých konstrukcí, podchycování, vzepření a
 • rozepření při přestavbách.
 • 8. Poruchy vodorovných nosných konstrukcí a základní způsoby
 • jejich sanace.
 • 9. Poruchy konstrukcí kleneb a podlah.
 • 10. Poruchy konstrukcí schodišť a možnosti sanace.
 • 11. Poruchy základových konstrukcí – základní příčiny, sanace.
 • 12. Poruchy sklonitých střech – základní příčiny, poruchy, sanace,
 • budování podkroví.
 • 13. Rekapitulace témat, návaznosti a příklady.

Harmonogram cvičení

 • 1.Příprava zadání návrhu stavebního objektu vhodného k rekonstrukci
 • 2.Individuální zadání návrhu rekonstrukce stavební části
 • 3.Závěrečná konzultace a odevzdání elaborátu k udělení zápočtu
Rozdělení staveb, zakreslování a navrhování konstrukcí pozemních staveb, základní znalosti ze stavební tepelné techniky, akustiky a denního osvětlení, základní znalosti ze stavební mechaniky, z navrhování betonových a zděných konstrukcí, ocelových a dřevěných konstrukcí, technického zařízení budov a technologie staveb.
Literatura není u předmětu zadána