English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCH052
NázevProstorová akustika
Course nameRoom Acoustics

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav pozemního stavitelství
GarantJitka Mohelníková

Obsahové informace

Přehled znalosti ze všech oblastí akustiky. Řešení problematiky hluku v pracovním prostředí, zpracování hlukových studií a snižování hluku v komunálním prostředí. Základní znalosti projektování v oboru prostorové akustiky včetně volby vhodných pohltivých materiálů a jejich možné použití pro optimální dobu dozvuku posuzované místnosti.
Teorie akustiky uzavřeného prostoru. Pole přímých a odražených zvukových vln. Kritéria akustické kvality uzavřeného prostoru. Charakteristiky hluku v prostorové akustice, charakteristika hluku a vibrací. Základní výpočty při snižování hluku, možnosti snižování hluku. Měřící přístroje pro měření hluku, měřící metody v prostorové akustice.

Harmonogram přednášky

 • 1. Zvukové pole uzavřených prostor, pole přímých a odražených zvukových vln. Rovnoměrné rozložení hladin akustického tlaku v prostoru. Kriteriální požadavky na uzavřené prostory – srozumitelnost řeči, optimální doba dozvuku, difuzita zvukového pole, prostorová akustika – vlnová, geometrická a statistická teorie. Návrh optimálních rozměrů a tvarů prostorů na základě vlnové a geometrické teorie.
 • 2. Materiály a prvky používané v prostorové akustice. Hodnocení doby dozvuku z hlediska zabezpečení jakosti mluveného slova, včetně návrhu úprav, řešení detailů.
 • 3. Metodika měření v oblasti prostorové akustiky,
 • 4. Modelování uzavřeného prostoru v programu ODEON.
 • 5. Zvukoizolační vlastnosti konstrukcí – princip šíření zvuku v konstrukci, kriteriální požadavky na zvukoizolační vlastnosti konstrukcí, metodika měření zvukoizolačních vlastností konstrukcí a prvků.
 • 6. Metodika navrhování a hodnocení konstrukcí z hlediska neprůzvučnosti. Konstrukce jednoduché, násobné, vnitřní a vnější obálkové, materiály a prvky pro zajištění kriteriálních požadavků v oblasti neprůzvučnosti svislých a vodorovných konstrukcí, řešení detailů.
 • 7. Volné (venkovní) zvukové pole, zdroje hluku ve venkovním prostoru, Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací,
 • 8. Metodika hodnocení hluku od dopravy, metodika modelového výpočtu, metodika měření.
 • 9. Metodika hodnocení hluku stacionárních zdrojů, výpočtový model.
 • 10. Protihluková opatření, urbanistická, dispoziční, konstrukční, řešení detailů.

Harmonogram cvičení

 • 1. Měření doby dozvuku vybrané učebny nevyhovující požadavkům prostorové akustiky.
 • 2. Návrh úprav měřené učebny z hlediska prostorové akustiky, optimální volba a rozmístění pohltivých materiálů, řešení detailů. Praktické posouzení učebny na základě měření a metodiky výpočtu doby dozvuku z hlediska zabezpečení jakosti mluveného slova.
 • 3. Laboratorní měření součinitele zvukové pohltivosti vybraných porézních akustických materiálů, zpracování katalogového listu materiálu.
 • 4.-5. Modelování a ověření akustiky vybrané učebny pomocí programu ODEON.
 • 6. Měření vzduchové a kročejové neprůzvučnosti stropní konstrukce in situ. Ověření a hodnocení neprůzvučnosti měřené konstrukce.
 • 7. Návrh protihlukových úprav konstrukce, řešení detailů.
 • 8. Optimální návrh konstrukcí z hlediska neprůzvučnosti – metodika výpočtu, v úrovni zpracování projektové dokumentace nové stavby.
 • 9. Měření hluku od dopravy pro zpracování hlukové studie.
 • 10. Zpracování hlukové studie v rozsahu platných metodik.
Základy stavební akustiky.

Základní literatura předmětu

: Nařízení vlády č.272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými vlivy hluku a vibrací, , 2011
: ČSN EN ISO 717-1 Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 1: Vzduchová neprůzvučnost , UNMZ Prha, 2013
: ČSN EN ISO 717-2 Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 2: Kročejová neprůzvučnost, UNMZ Prha, 2013
: ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách – Požadavky, UNMZ Prha, 2010
DONAŤÁKOVÁ, Dagmar BERKA, Pavel: Akustika-Návody pro cvičení, VUT Brno, 2001
ČECHRA, J.: Urbanistická stavební a prostorová akustika, ČVUT Praha, 1997

Doporučená literatura ke studiu předmětu

MAEKAWA, Z., et al.: Environmental and Architectural Acoustics, Spon Press, London, 2011
: ISO 717-1: Acoustics - Rating of sound insulation in buildings and of building elements - Part 1: Airborne sound insulation , ISO, 2013
: ISO 717-2:2013 Acoustics -- Rating of sound insulation in buildings and of building elements -- Part 2: Impact sound insulation, ISO, 2013
FICKER, T.: Handbook of Building Thermal Technology, Acoustics and Daylighting, VUT Brno, CERM, 2004