English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCH015
NázevPrůběh procesu výstavby
Course nameThe Course of the Construction Process

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav pozemního stavitelství
GarantRadim Kolář

Obsahové informace

Cílem je připravit studenty na proces realizace investičního záměru od původní myšlenky až po předání stavby k užívání. Se všemi kroky a postupy, které vedou ke zdárnému dokončení stavebního díla, budou studenti seznámeni na přednáškách teoreticky i formou praktických příkladů.
Výstupem z předmětu bude soubor formulářů, studií a analýz, se kterými se studenti setkají v průběhu povolování stavby.
Realizace investičního záměru představuje pro investora řadu odborných vesměs administrativních činností od přípravy až po dokončení stavby. Tyto činnosti za něho obvykle komplexně nebo jednotlivě zajišťují přizvaní specialisté. Studenti se seznámí s jednotlivými fázemi od předinvestiční fáze projektu, přes fázi zadání a zpracování projektové dokumentace, jednotlivých fází povolování stavy a až po realizaci stavby a její ukončení.

Harmonogram přednášky

  • 1. Úvod, základní pojmy, jejich definice a význam, jednotlivé fáze procesu výstavby – přehled
  • 2. Příprava staveb – předinvestiční fáze – zpracování stavebního záměru. Technicko-ekonomické studie – studie příležitostí, feasibility study. Vypracování návrhu stavby, řešení umístění stavby v území a v krajině. Ověření reálných předpokladů k získání rozhodnutí o umístění stavby (ÚPI).
  • 3. Příprava staveb – fáze zadání a zpracování projektové dokumentace. Smluvní vztahy v přípravné fázi. Postavení autorizovaného inženýra, technika a architekta. Zajištění právních vztahů k pozemkům. Předprojektová příprava.
  • 4. Příprava staveb – fáze zadání a zpracování projektové dokumentace. Projektová dokumentace pro územní řízení. Rozpočty v předprojektové fázi. Podaní žádosti o umístění stavby.
  • 5. Správní řád, stavební zákon – lhůty, postupy, účastnící, dotčené orgány.
  • 6. Příprava staveb – fáze zadání a zpracování projektové dokumentace. Stavební řízení, ohlášení stavby. Dodatečné stavební povolení, změna dokončené stavby.
  • 7. Výběrové řízení na dodavatele stavby - zákon o veřejných zakázkách, typy zadavatelů, typy zakázek, tvorba zadávacích podmínek, kritéria pro výběr dodavatele, nabídka – sestavení dle zadávacích podmínek, nutné doklady. Zadání a zpracování dokumentace pro provedení stavby předaná objednatelem, požadavky na tendrový rozpočet, kontrola správnosti a úplnosti ze strany zhotovitele, návrh opatření na kvalitu provedení. Výrobní (dílenská) dokumentace. Postavení autorizovaného technika, inženýra, architekta v procesu výstavby, oprávnění, odpovědnost.
  • 8. Vlastní realizace stavby - předvýrobní, výrobní a provozní příprava zhotovitele, logistika při zajišťování zdrojů a s jejich nakládáním, výběr subdodavatelů a práce s nimi v průběhu realizace. Předání staveniště, komunikace s dotčenými orgány ze stavebního řízení, zajišťování plnění podmínek stanovisek dotčených orgánů. Kontrolní dny, účastníci (technický dozor, autorský dozor, stavební dozor), vzorové zápisy, způsob vedení kontrolních dnů, kontrola plnění úkolů, vedení stavebního deníku a jiné administrativy v průběhu výstavby, změnová řízení, vícenáklady, kalkulace víceprací, tvorba dodatků, povinnosti a práva stavbyvedoucích a mistrů
  • 9. Předání stavby – předpřejímka, přejímka, kontrola odstranění vad a nedodělků, předávací protokoly se subdodavateli a objednateli, činnost zhotovitele při předávání díla, administrativa předání (zkoušky, certifikáty, prohlášení o shodě, měření, doklady o zkušebním provozu, zaškolování obsluhy, topné zkoušky apod.), vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby. Kolaudační řízení – žádost, kontrolní prohlídky stavby, jednání s dotčenými orgány před a při kolaudaci, stanoviska dotčených orgánů ke kolaudaci, vydání kolaudačního souhlasu. Likvidace staveniště
  • 10. Záruční a pozáruční servis zhotovitele, způsoby řešení reklamací, vypracování a předání závazných pravidel pro užívání staveb, provozní deníky, kontaktní adresy a údaje o zhotoviteli a odpovědných osobách, při řešení případných reklamací, servisů apod. Význam a způsob zpracování tabulky kontrol provozu stavby a její následné údržby, vyčíslení odhadovaných nákladů na budoucí údržbu či opravu, které zajistí provozuschopnost stavby a prodlouží její životnost.
Předpokládají se základní znalosti stavebního práva, hlavní fáze procesu výstavby. Základní úkony při realizaci staveb.

Základní literatura předmětu

BENDÁKOVÁ, Lenka: Kontrolujeme provádění staveb. Stavební kniha 2010, Praha: ČKAIT, 2010