English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCH014
NázevNauka o budovách 2
Course nameIntroduction to Buildings‘ Design 2

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav pozemního stavitelství
GarantLubor Kalousek

Obsahové informace

Prohloubení znalostí obytných budov, nové znalosti o občanských stavbách pro potřeby navrhování objektů z hlediska tvorby prostoru, provozních vazeb a objemových řešení vybraných druhů staveb,orientace studenta v současné legislativě týkající se požadavků na tyto stavby
Základní informace o dispozičních, stavebně konstrukčních a architektonických zásadách navrhování občanských staveb podle jejich druhovosti. Požadavky na plochy místností, prostorové a provozní návaznosti, orientaci a jejich základní zařízení a vybavení.

Harmonogram přednášky

 • 1. Stavby pro přechodné ubytování I
 • 2. Stavby pro přechodné ubytování II
 • 3. Veřejné stravování
 • 4. Školské stavby I - jesle, školky
 • 5. Školské stavby II - základní a střední školy
 • 6. Obchod a služby
 • 7. Administrativní stavby
 • 8. Parkování, garáže
 • 9. Sportovní stavby
 • 10. Knihovny
 • 11. Muzea a galerie
 • 12. Divadla, koncertní síně
 • 13. Obřadní síně, sakrální stavby

Harmonogram cvičení

 • Zadání 1. - 13. týden:
 • Navrhněte veřejnou stavbu (výběr z témat):
 • administrativní budova + skladování
 • budovu pro přechodné ubytování (penzion, hotel, ubytovna…)
 • motel (bez čerpací stanice)
 • centrum volného času (sportovní, školicí, relaxační….)
 • Návrh bude zpracován jako architektonická studie a bude obsahovat:
 • průvodní zpráva
 • situace 1 : 200, 1 : 500
 • půdorysy objektu 1 : 100
 • řez 1 : 100
 • pohledy 1 : 100
 • axonometrie nebo perspektiva
 • U všech témat bude řešeno stravování. Formu stravování určí vedoucí práce.
 • V situaci navrhnout parkování a dále dle tématu relaxační plochy pro motoristy (pevně osazené stoly, lavice), dětská hřiště (pískoviště s prolézačkami, altánky apod.), odpadkové koše, venkovní osvětlení. Vhodně doplnit zelení.
 • Zaměřit se na plošné a provozní požadavky, volbu vhodného konstrukčního systému s odpovídajícími rozpony a výškami, dimenzování sociálního zařízení, bezbariérové přístupy do veřejné části objektu, zajímavé řešení tvarové a materiálové, fasády řešit barevně. Zohlednit informační systém, reklamu, poutače apod.
Náplň předmětu navazuje na obecnou typologii z Nauky o budovách I.
Bez jeho absolvování nelze navrhovat občanské stavby.Znalost konstrukcí zděných, monolitických, dřevěných a kovových. Znalost TZB a požární bezpečnosti staveb.

Základní literatura předmětu

NEUFERT, Ernst and Peter: Architects data, Oxford and Northampton: The Alden Group ltd., 2003
: Zákon o územním plánování a stavebním řádu č. 183/2006 Sb., , 2006
PAROUBKOVÁ,Jitka, PAROUBEK,Jan: Stavby pro sport, Praha: ČVUT, 1998
MEZERA, Petr: Stavby pro výchovu a vzdělání, Praha: ČVUT, 1998
FOŘTL, Karel a JUHA, Michal: Stavby zdravotnické, Praha: ČVUT, 2008
SUSKE, Vladimír: Knihovny, Praha: ČVUT, 1990
PAROUBEK Jaroslav, NAVRÁTIL Arnošt: Občanské stavby: stavby pro tělovýchovu a sport, Praha: ČVUT, 2001
STÝBLO, Zbyšek: Školské stavby, Praha: ČVUT, 2010
ŠTÍPEK Jiří, PAROUBEK Jan, PAPADOPOULOS, Angelos: Administrativní budovy, Praha: ČVUT, 2008
: ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel, , 0
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR: Vyhláška č. 268/2009 Sb, o obecných technických požadavcích na stavby, , 2009
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR: Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbarierové užívání staveb, , 2009
: ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy, , 0
: ČSN 73 5305 Administrativní budovy a prostory, , 0
: Vyhláška 343/2009 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, , 2009

Doporučená literatura ke studiu předmětu

NEUFERT, Ernst: Navrhování staveb, Praha: Consultinvest, 2000
: ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, , 0
FILIPIOVÁ, Daniela: Projektujeme bez bariér, Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2002
CHUDLEY, Roy: Construction Technology, Essesx: Longman Ltd.,, 2012
BARRY, Robin: The Construction of Buildings, Oxford BSP, 1999
MORÁŇ, Milan: Stavby pro administrativu a obchod, Brno: VUT, 1990