English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCH012
NázevVybrané stati z pozemního stavitelství 2
Course nameSelected Chapters from Building Constructions 2

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav pozemního stavitelství
GarantLibor Matějka

Obsahové informace

Cílem předmětu je získání znalostí a nejnovějších poznatků z oboru pozemního stavitelství, a to v komplexu vzájemných souvislostí jednotlivých konstrukčních součástí stavby a požadavků na ně kladených. Jedná se zejména o tzv. práce PSV, s vazbou na použitý materiál, prvek či výrobek, a to vždy s ohledem na jeho požadované funkční vlastnosti i stavebně fyzikální souvislosti při jeho zabudování do ostatních konstrukcí stavby s ohledem na bezporuchový provoz budov.
Osvojení si a akceptování koncepční práce při dodržování požadavků právních předpisů, norem a respektování technologických předpisů provádění prací PSV.
Seznámení studentů s příklady bezvadných návrhů a provedení z reálného stavebního procesu.
Metodika navrhování a následné realizace vhodných konstrukčních řešení a technologických postupů prací PSV, při respektování provozních a dispozičních požadavků, pro konkrétní typy budov s optimálním řešením detailů a vzájemných vazeb.
Uplatnění současných požadavků na ekonomii, energetickou náročnost staveb, ochranu proti hluku a ochranu životního prostředí se zajištěním požárního zabezpečení stavby, denního osvětlení a oslunění.

Harmonogram přednášky

 • 1. Vnitřní povrchy stěn a stropů – omítky, obklady, nátěry, malby – funkční, provozní a hygienické požadavky, dilatace
 • 2. Předstěny – technicko-funkční a akustické (způsob navrhování, provádění pro dané funkční požadavky), pro vedení ZTI, VZT provozní technologie atd.
 • 3. Podlahy – funkční a provozní požadavky (tep. technické, akustické, provozní, požární, atd.), vlastnosti podlah a jejich zkoušení, navrhování a provádění
 • 4. Podlahy - funkce dílčích vrstev, materiály, nášlapná vrstva, detaily v kritických místech, dilatace
 • 5. Podhledy – funkční požadavky, konstrukční zásady, uživatelské požadavky a metodika navrhování (akustika, tepelná technika, požární bezpečnost, statika, hygiena)
 • 6. Podhledy – typy podhledů (optické, akustické, protipožární, atd.), materiály, provádění, detaily
 • 7. Dveře, vrata – legislativní požadavky, navrhování a konstrukční vazby včetně detailů na HSV v rozsahu stavební fyziky – tepelná technika, akustika, denní osvětlení a oslunění – vliv okrajových podmínek na splnění hygienických, provozních a funkčních požadavků
 • 8. Okna – legislativní požadavky, navrhování a konstrukční vazby včetně detailů na HSV v rozsahu stavební fyziky – tepelná technika, akustika, denní osvětlení a oslunění – vliv okrajových podmínek na splnění hygienických, provozních a funkčních požadavků, volba optimálního řešení v případě dvou vzájemně se vylučujících legislativně závazných požadavků
 • 9. Zábradlí – funkční a bezpečnostní požadavky, konstrukce a způsob kotvení, zábradelní výplň, madlo,
 • 10. Klempířské práce – požadavky, materiály – vhodná a nevhodná kombinace, návrh, provádění a detaily řešení – s vazbou na vznik reálných tepelných mostů, akustiky a vibrací (event. strukturálního hluku), optimální provádění dilatací

Harmonogram cvičení

 • 1. Zadání objektu občanské vybavenosti nebo bytového domu – nízkoenergetický nebo pasivní. Příprava legislativních požadavků a limitů, které musí objekt a jeho dílčí konstrukce včetně PSV splňovat.
 • 2. Návrh a volba vhodného typu a materiálu omítky, obkladu a nátěru, řešení dilatace v omítkách a obkladech – detaily.
 • 3. Výpočet a návrh předstěny k dělicí nosné stěně, která odděluje dva různé provozně uživatelské prostory (schodišťová, garážová, strojovna, kotelna apod.) – tepelná technika, akustika, vedení ZTI a VZT, vhodné materiálové a rozměrové řešení, detaily vazby na nosnou stěnu, strop a podlahu, detail prostupu vedení ZTI, elektro nebo VZT.
 • 4. Návrh skladby podlahy v 1NP (na terénu), na stropě mezi garážemi a pobytovými prostory, mezi strojovnou VZT a pobytovými prostory, schodišťové podesty. Ověření v oblasti tepelné techniky, akustiky a vibrací, požární bezpečnosti atd., volba vhodných materiálů. Detaily u stěny, dveří, vrat, schodišťového ramene a podesty, řešení vedení rozvodů elektro a topení v podlaze, řešení dilatací podlahy.
 • 5. Výpočet a návrh podhledu z hlediska tepelné techniky, akustiky a požární bezpečnosti, volba vhodného materiálu a konstrukce zavěšení, řešení detailů u stěn, stropu, prostupů pro VZT, osvětlení a další techniku.
 • 6. a 7. Návrh oken, dveří a vrat – ověření a volba typu výplně z hlediska tepelné techniky, akustiky, požární bezpečnosti apod. Práce s hlukovými mapami měst s vazbou na výplně otvorů. Detaily osazení výplní otvorů s vazbou na navazující konstrukce a při splnění legislativních požadavků.
 • 8. Návrh zábradlí – konstrukční a materiálové řešení pro zábradlí vnitřní a venkovní, detaily kotvení nosné části zábradlí a výplně.
 • 9. Návrh a volba matriálu klempířských prvků s vazbou na výplně otvorů, dilatační spáry. Řešení v místě tepelných a akustických mostů, v případě výskytu vibrací, včetně detailů.
 • 10. Kompletace a zápočet.
Student využije již získaných znalostí z oblasti stavební fyziky (tepelné techniky, akustiky a denního osvětlení interiéru budov), požární bezpečnosti staveb a pozemního stavitelství, které získal absolvováním předepsaných předmětů v předchozím studiu.

Základní literatura předmětu

: ČSN 74 4505 Podlahy - Společná ustanovení, UMNZ Praha, 2008
: ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí, UMNZ Praha, 2008
: ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování, UMNZ Praha, 2014
Allen, Edward a Iano, Joseph: Fundamentals of Building Construction: Materials and Methods, Wiley, 2013

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Petrtyl Zdeněk, Šubrt Roman: Moderní okna, Grada, 2012
: Velká kniha sádrokartonu - Podklady pro projektování interiéru, Rigips, 2010
Kilmer,Rosemary a Kilmer, W. Otie : Construction Drawings and Details for Interiors, Wiley, 2011