English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCH009
NázevTrvale udržitelná výstavba
Course nameSustainable Building

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav pozemního stavitelství
GarantMilan Ostrý

Obsahové informace

Po absolvování předmětu budou studenti znát zásady trvale udržitelné výstavby a princip multikriteriální hodnocení budov. Studenti budou ovládat zásady návrh bezbariérových staveb. Studenti budou znát metodiku posuzování životního cyklu. V neposlední řadě budou studenti schopni navrhovat budovy s použitím obnovitelných a recyklovaných stavebních materiálů. Studenti budou umět posoudit obytnou bytovu dle metodiky SBToolCZ.
Udržitelná výstavba představuje vývoj stavebnictví směrem k dosažení trvale udržitelného rozvoje společnosti z hlediska ekologického, sociálně ekonomického a kulturního. Základní principy a cíle udržitelné výstavby jsou formulovány v dokumentu Agenda 21. Předmět se zabývá zejména ekologickou a energetickou stránkou výstavby, možnostmi uplatnění zdravých a recyklovaných materiálů ve stavebních konstrukcích. Studenti se seznámí s multikriteriálním hodnocením budov metodikou SBToolCz.

Harmonogram přednášky

 • 1. Přehled literatury, základní pojmy, legislativa, koncepce trvale udržitelného rozvoje a udržitelné výstavby.
 • 2. Agenda 21, souvislosti a oblast působnosti, cíle Agendy 21 pro udržitelnou výstavbu.
 • 3. Princip multikriteriálního hodnocení budov.
 • 4.-5. Multikriteriální hodnocení budov metodikou SBToolCZ.
 • 6. Životní cyklus výrobku, hodnocení životní cyklu.
 • 7. Environmentální značení, ekodesign.
 • 8. Ekologie ve stavebnictví, průmyslové odpady využitelné ve stavebnictví, možnosti recyklace, vlastnosti recyklátů a jejich aplikace ve stavebních konstrukcích.
 • 9. Environmentální kritéria pro výběr stavebních materiálů, alternativní materiálové konstrukční řešení staveb na bázi obnovitelných a recyklovaných zdrojů surovin, přehled, základní fyzikální vlastnosti.
 • 10. Tepelná stabilita místností a využití pasivního chlazení v objektech pozemního stavitelství.
 • 11. Energetická náročnost při užívání budov, možnosti snižování energetické náročnosti, nízkoenergetické a energeticky pasivní domy, zásady návrhu a příklady.
 • 12. Zdroje energie a jejich vliv na životní prostředí, alternativní zdroje energie, energie slunce, větru, biomasy, tepelná čerpadla.
 • 13. Bezbariérové užívání staveb – požadavky a ukázky řešení.

Harmonogram cvičení

 • 1. Podmínky pro udělení zápočtu, zadání semestrální práce
 • 2. Multikriteriální hodnocení metodikou SBToolCZ - kriteria E
 • 3. Multikriteriální hodnocení metodikou SBToolCZ - kriteria E
 • 4. Multikriteriální hodnocení metodikou SBToolCZ - kriteria S
 • 5. Multikriteriální hodnocení metodikou SBToolCZ - kriteria C
 • 6. Multikriteriální hodnocení metodikou SBToolCZ - kriteria L
 • 7. Zápočet
Předpokladem pro pochopení a osvojení si probírané látky jsou dobré teoretické znalosti z oblasti stavební tepelné techniky a základy navrhování konstrukcí pozemních staveb. Nezbytný je rovněž všeobecný přehled o používaných materiálech ve stavebnictví.

Doporučená literatura ke studiu předmětu

BÁČOVÁ, Marie a kol: Manuál energeticky úsporné architektury, Praha: Státní fond životního prostředí ve spolupráci s Českou komorou architektů, 2010
KOČÍ, Vladimír: Posuzování životního cyklu, Chrudim: Ekomonitor, 2009
DINCER, Ibrahim a Marc A. ROSEN: Thermal energy storage. Systems and Applications, Baffins Lane, Chisester: John Wiley and Sons, 2002
Josef Chybík: Přírodní stavební materiály, Praha: Grada Publishing, 2009
TYWONIAK, Jan a kolektiv: Nízkoenergetické domy 2. Principy a příklady, Praha: Grada Publishing, a.s., 2008
ZDAŘILOVÁ, Renata: Bezbariérové užívání staveb, Praha: Informační centrum ČKAIT, s.r.o., 2011