English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCH008
NázevDiplomový seminář (S-PST)
Course nameDiploma Seminar (S-PST)

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav pozemního stavitelství
GarantMiloslav Novotný

Obsahové informace

Cílem předmětu Diplomový seminář, je příprava studenta na další návaznost výuky předmětu projekt ve 2.ročníku studia navazujícího magisterského programu a na zpracovávání diplomové práce. Student vypracuje celkem dvě objemové studie stavby pro odlišný účel. Pro tyto stavby vypracuje půdorysy jeden charakteristický řez, pohledy a situaci osazení stavby. Grafickou část doplní textovou částí v podobě Technické zprávy ke stavební části.
V rámci semináře student vypracuje studii stavebně konstrukčního řešení stavby, která bude sloužit jako podklad pro zpracování dokumentace k provádění stavby včetně analýzy možných variant řešení.


Harmonogram cvičení

  • 1.Zadání studií
  • 2.Vyhodnocení vhodných variant
  • 3.-6.Vypracování půdorysů M1:100
  • 7.Modulová koordinace nosných konstrukcí
  • 8.-9.Řezy 1:100
  • 10.Pohledy 1:100
  • 11.Situace 1:200
  • 12.Technická zpráva
  • 13.Odevzdání práce
Předpokladem pro absolvování předmětu je stavebně teoretický a konstrukční přehled o stavebních konstrukcích a schopnost skloubení znalostí z předcházejících předmětů Pozemní stavitelství, Betonové a zděné konstrukce, Vybrané stati z nosných konstrukcí, Technologie staveb, Dřevěné konstrukce, Stavební fyzika a Stavební hmoty.

Základní literatura předmětu

: Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, , 2012
: Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, , 2009
: Vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, , 2005
: Vyhláška č. 238/2011 Sb. o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, , 2011
: Vyhláška č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, , 2004
: Soubor norem ČSN 72, 73, 74, , 0