English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCH006
NázevSpecializovaný projekt (S-PST)
Course nameSpecialized Project (S-PST)

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav pozemního stavitelství
GarantMiloslav Novotný

Obsahové informace

Zpracování kompletního prováděcího projektu stavební části stavby občanské vybavenosti. Zadání stavby v rozsahu minimálně dvou nadzemních podlaží s podsklepením. Zastřešení krovem nebo plochou střechou + ustupující podlaží. Umístění stavby se předpokládá v intravilánu. Součástí prováděcí dokumentace může být zpracování dvou zvolených specializací z oblasti technických zařízení staveb, betonových a zděných konstrukcí, dřevěných a kovových konstrukcí nebo teorie řízení staveb – v rozsahu do 30% celku. Řešení je individuální a je shodné se zadáním diplomové práce.
Alternativou zadání může být zpracování teoretické práce v oblasti stavební fyziky nebo požární bezpečnosti na základě doložení výkresová části a konstrukčních detailů, týkající se řešené teorie.
V rámci předmětu student prokazuje schopnost vypracovat výkresovou dokumentaci stavebně technického řešení objektu, které má sloužit jako podklad pro provádění stavby. Textová část popisuje místo stavby a technické řešení nosných i doplňujících konstrukcí stavby, stanovení energetické náročnosti objektu a požárně bezpečnostního řešení. Grafická část se zpracovává ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

Harmonogram cvičení

  • 1.-3. Návrh dispozice stavby M 1:200, volba konstrukčního systému, modulová koordinace
  • 4.-5. Půdorysy podlaží, M 1:100
  • 6. Řezy, M 1:100
  • 7. Konstrukce zastřešení, M :100, Pohledy, M 1:100
  • 8. Detaily
  • 9. Technická zpráva, Situace, M 1:200
  • 10. Klasifikace
Zvládnutá obsahová náplň předmětů zahrnutá v bakalářském studijním programu Stavební inženýrství a dále ve 2. a 3. semestru navazujícího magisterského studia.

Základní literatura předmětu

: Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, , 2012
: Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, , 2009
: Vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, , 2005
: Vyhláška č. 238/2011 Sb. o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, , 2011
: Vyhláška č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, , 2004