English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCH003
NázevPočítačová aplikace stavební fyziky
Course nameComputer Aided Building Physics Application

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky1 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav pozemního stavitelství
GarantKarel Čupr

Obsahové informace

Student po absolvování přednášek a cvičení dokáže aplikovat teoreticky získané poznatky v předešlé výuce z oblasti tepelné techniky, akustiky a denního osvětlení. Pomocí výpočetní techniky zadaný problém vyřeší, analyzuje výsledek a provede vyhodnocení. Znalosti získané v tomto předmětu může využít v dalším studiu při zpracování diplomové práce, nebo v praxi při posuzování konstrukcí a vnitřního prostředí po stránce tepelně technické, akustické a světlotechnické. Je schopen provést optimalizaci energetické náročnosti celé budovy a optimalizaci tepelné, akustické a světelné pohody interiéru.
Reálné využití softwaru pro stavební fyziku v návrhu a posouzení stavby v souladu s platnou legislativou.
Jedná se zejména o posouzení stavebních konstrukcí z hlediska tepelné techniky a akustiky
Ověřování tepelného komfortu, akustického a světlotechnického mikroklimatu budov.
Součástí výpočtu a návrhu je optimalizace konstrukčního řešení obvodového pláště a otvorových výplní, včetně řešení jednotlivých konstrukčních detailů.

Harmonogram přednášky

 • 1. Funkční požadavky v tepelné ochraně budov, energetická legislativa
 • 2. Praktické využití programového vybavení pro stavební tepelnou techniku řešením jednorozměrného teplotního pole za neustáleného stavu
 • 3.-4. Modelování a posuzování vybraných detailů pomocí dvojrozměrného teplotního pole.
 • 5.-6. Tepelná stabilita místnosti – posouzení kritické místnosti z hlediska nejvyššího denního vzestupu teploty i z hlediska maximální teploty v místnosti v letním období
 • 7. Funkční požadavky z oblasti denního osvětlení a proslunění budov
 • 8. Hodnocení činitele denní osvětlenosti
 • 9. Stavebně energetické vlastnosti budovy, prostup tepla obálkou budovy
 • 10. Energetická náročnost budov
 • 11. Funkční požadavky z hlediska akustiky
 • 12. Hodnocení neprůzvučnosti dělících konstrukcí
 • 13. Ověření vhodnosti návrhu konstrukcí včetně otvorových výplní z hlediska stavebně fyzikálního (celková koncepce budovy i jednotlivé konstrukce – optimalizace požadavků z hlediska tepelné techniky, akustiky i denního osvětlení a proslunění budov)

Harmonogram cvičení

 • 1. Programy, legislativa, zadání – bakalářský projekt, podmínky udělení zápočtu, nové požadavky v ČSN 73 0540-2:2011/Z1:2012.
 • 2.Podrobné seznámení s programem Teplo 2011. Součinitel prostupu tepla se započítáním tepelných mostů, bilance kondenzace a vypařování vodních par s uvažováním skutečné účinnosti parotěsné vrstvy, pokles dotykové teploty podlahy.
 • 3., 4.Řešení vybraných detailů ( min. počet 2 detaily) pomocí dvojrozměrného teplotního pole – program AREA 2011.
 • 5., 6.Program Stabilita 2011 a Simulace 2011. Posouzení kritických místností v zimním i letním období.
 • 7., 8. Posouzení činitele denní osvětlenosti pomocí programu WDLS (nutná návaznost na programy Stabilita a Simulace). Optimalizace velikosti oken tak, aby byly splněny požadavky z hlediska tepelné stability i činitele denní osvětlenosti.
 • 9.Prostup tepla obálkou budovy dle ČSN 73 0540-2:2011, průměrný součinitel prostupu tepla, energetický štítek obálky budovy (programy Ztráty 2011).
 • 10., 11. Hodnocení energetické náročnosti dle aktuálně platné legislativy - novela zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií (zákon č. 318/2012 Sb.) a novela vyhlášky č. 148/2007 Sb. - program ENERGIE
 • 12. Posouzení vnitřních dělících konstrukcí z hlediska vduchové a kročejové neprůzvučnosti v programu "Neprůzvučnost".
 • 13.Zápočty.
Teoretické znalosti z oblasti tepelné techniky a denního osvětlení budov včetně výpočtových postupů. Znalosti materiálových charakteristik a řešení konstrukčních detailů. Základní přehled v oblasti platné legislativy.

Základní literatura předmětu

HENS, Hugo: Building Physics - Heat, Air and Moisture: Fundamentals and Engineering Methods with Examplesand Exercises, Ernst & Sohn, 2012
: SVOBODA SOFTWARE, manuály k programům, , 2014