English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCH002
NázevVybrané stati z požární bezpečnosti staveb
Course nameSelected Chapters from Fire Protection of Buildings

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav pozemního stavitelství
GarantPetr Beneš

Obsahové informace

Cílem předmětu je rozšíření znalostí absolventa v problematice posuzování požární bezpečnosti staveb. V případě úspěšného ukončení předmětu získá speciální znalosti z těchto dílčích částí požární bezpečnosti staveb:
- posuzování požární bezpečnosti budov zdravotnických zařízení a sociální péče
- posuzování požární bezpečnosti shromažďovacích prostorů
- změny staveb ve vztahu k požární bezpečnosti
- problematika posuzování požární bezpečnosti výrobních objektů
- požární bezpečnost hromadných garáží
- funkce požárně bezpečnostních zařízení.
Objekty pro bydlení a ubytování, zdravotnická zařízení a budovy sociální péče,posuzování požární bezpečnosti shromažďovacích prostorů, posuzování požární bezpečnosti změn staveb, požárně bezpečnostní zařízení (zažízení na odvod tepla a kouře, samočinné stabilní hasicí zařízení, elektrická požární signalizace,aj.), postup návrhu a posouzení požární bezpečnosti výrobních objektů, rozdíly v posuzování výrobních a nevýrobních objektů, požární a ekonomické riziko, posuzování garáží, zejména garáží hromadných a zakladačových.
Objekty skladů, prostory s výskytem hořlavých kapalin, posuzování požární bezpečnosti objektů pro zemědělskou výrobu,
požární bezpečnost objektů spojů.

Harmonogram přednášky

 • 1. Právní předpisy z oblasti požární bezpečnosti staveb.Řešení únikových cest u pavlačových domů.
 • 2. Požární bezpečnosti u objektů se zastřešenými átrii. Požární bezpečnost objektů pro bydlení a ubytování.
 • 3. Řešení požární bezpečnosti budov zdravotnických zařízení a sociální péče.
 • 4. Specifika řešení požární bezpečnosti shromažďovacích prostorů a změn staveb.
 • 5. Požadavky na návrh a posouzení požárně bezpečnostních zařízení.
 • 6. Postup návrhu a posouzení požární bezpečnosti výrobních objektů. Rozdíly v posuzování výrobních a nevýrobních
 • objektů.
 • 7. Určení požárního rizika pro výrobní objekty. Požární úseky a prostory bez požárního rizika.
 • 8. Únikové cesty u výrobních objektů – druhy, počty, dimenzování, provedení.
 • 9. Odstupové vzdálenosti, odstupy od otevřených skladů. Stavebně technická zařízení. Zařízení pro protipožární zásah.
 • 10.Posuzování garáží – specifické požadavky na hromadné garáže a systémy zakladačových garáží.
 • 11.Požární bezpečnost objektů skladů. Prostory s výskytem hořlavých kapalin.
 • 12.Posuzování požární bezpečnosti objektů pro zemědělskou výrobu a objektů spojů.
 • 13.Exkurze studentů a odborná prezentace ve spolupráci s pracovníky hasičského záchranného sboru.

Harmonogram cvičení

 • 1.-2. Řešení požární bezpečnosti objektů pro bydlení a ubytování.
 • 3.-4. Požární bezpečnost budov zdravotnických zařízení a sociální péče.
 • 5.-6. Návrh a posouzení požární bezpečnosti výrobních objektů a skladů.
 • 7.-8. Možnosti používání výpočetní techniky pro řešení požární bezpečnosti nevýrobních objektů.
 • 9. Specifika řešení požární bezpečnosti výrobních objektů pomocí výpočetní techniky.
 • 10.-12.Zpracování požárně - bezpečnostního řešení pro zadaný objekt, zejména rozdělení objektu do požárních úseků,
 • výpočty požárního rizika, řešení únikových cest, odstupové vzdálenosti, zařízení pro protipožární zásah.
 • 13. Korekce zadaného projektu požárně - bezpečnostního řešení, zápočet.
Základní znalosti z problematiky posuzování požární bezpečnosti nevýrobních objektů, především budov bytových a občanských. Znalosti z oblasti navrhování pozemních staveb, zejména svislé a vodorovné nosné konstrukce, obvodové pláště, schodiště, zastřešení, nenosné konstrukce, výplně otvorů, podlahy a úpravy povrchů. Základní znalosti stavebních materiálů a jejich používání ve stavebních konstrukcích.

Základní literatura předmětu

BENEŠ, Petr, BENEŠOVÁ, Romana, RUSINOVÁ, Marie, SEDLÁKOVÁ, Markéta, ŠVECOVÁ, Táňa: Požární bezpečnost staveb, Brno: VUT, 2015
: Požární kodex norem ČSN 73 08xx, , 0
BRADÁČOVÁ, Isabela: Požární bezpečnost staveb- nevýrobní objekty, Ostrava: SPBI, 2007

Doporučená literatura ke studiu předmětu

DECICCO, Robert: Evacuation from Fires (Applied Fire Science in Transition Series), Baywood Publishing Copany, 2001
NYYSSONEN, Tata: On the reliability of fire detection and alarm systems, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland, 2005
KRATOCHVÍL,Václav a NAVAROVÁ Šárka : Stavby a požárně bezpečnostní zařízení, Praha: MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru , 2010
KUPILÍK,Václav: Stavební konstrukce z požárního hlediska, Praha: Grada Publishing, 2006