English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCF055
NázevVybrané statě z geomechaniky
Course nameSelected Articles of Geomechanics

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav geotechniky
GarantJiří Boštík

Obsahové informace

Studenti budou schopni se orientovat v postupech používaných pro modelování mechanického chování specifických geotechnických konstrukcí. Studenti si rozšíří a upevní stávající znalosti a dovednosti v oblasti mechanického chování horninového prostředí v interakci se základy, podzemními stavbami a pažícími konstrukcemi. Studenti budou schopni provést numerickou analýzu zemních vyztužených konstrukcí. Studenti budou schopni zvolit vhodný konstitutivní model pro analýzu geotechnických konstrukcí. Studenti budou schopni vybrat výstižný způsob modelování konstrukčních prvků geotechnických konstrukcí.
V předmětu Vybrané statě z geomechaniky studenti získají jak teoretické tak i praktické znalosti týkající se specifických geotechnických konstrukcí s důrazem na jejich mechanické chování a jeho modelování.
Teoretické poznatky jsou zaměřeny jednak na rozšíření a upevnění znalostí z oblasti mechanického chování horninového prostředí v interakci se základovými konstrukcemi, podzemními stavbami a pažícími konstrukcemi.
Další probíranou tématikou bude napjatostně – deformační analýza vyztužených konstrukcí. Pozornost bude věnována tvorbě numerických modelů jako je například volba konstitutivního modelu, modelování konstrukčních prvků (hřebíky, geosyntetika, kotvy, ostění atd.).
K vybranému dílčímu tématu budou moci studenti řešenou problematiku prodiskutovat s odborníky z praxe, kteří případně umožní odbornou exkurzi na aktuálně prováděnou stavbu.

Harmonogram přednášky

 • 1. Úvod, pojmenování a zatřiďování zemin, vlastnosti zemin.
 • 2. Únosnost a sedání plošných základů.
 • 3. Vyztužené konstrukce – specifika jejich mechanického působení.
 • 4. Zkušenosti z navrhování vyztužených konstrukcí v praxi.
 • 5. Napjatostně – deformační analýza pažících konstrukcí: prutové modely.
 • 6. Napjatostně – deformační analýza pažících konstrukcí: rovinné modely.
 • 7. Chování pažených stavebních jam při jejich provádění.
 • 8. Mechanika podzemních konstrukcí.
 • 9. Odezva horninového prostředí na tunelování, sedání povrchu vlivem ražby.
 • 10. Účinky podzemní vody na stabilitu konstrukcí.

Harmonogram cvičení

 • 1. Pojmenování a zatřiďování zemin, vlastnosti zemin.
 • 2. Únosnost a sedání plošných základů.
 • 3. Vyztužené konstrukce – specifika jejich mechanického působení.
 • 4. Zkušenosti z navrhování vyztužených konstrukcí v praxi.
 • 5. Napjatostně – deformační analýza pažících konstrukcí: prutové modely.
 • 6. Napjatostně – deformační analýza pažících konstrukcí: rovinné modely.
 • 7. Chování pažených stavebních jam při jejich provádění.
 • 8. Mechanika podzemních konstrukcí.
 • 9. Odezva horninového prostředí na tunelování, sedání povrchu vlivem ražby.
 • 10. Účinky podzemní vody na stabilitu konstrukcí.
Znalost druhů základových půd, vlastností zemin, teorie mezních stavů, základní znalosti ze stavební mechaniky, pružnosti a pevnosti, navrhování konstrukcí, základní znalosti z navrhování základových konstrukcí, mechaniky hornin a navrhování podzemních staveb.

Základní literatura předmětu

FEDA, Jaroslav: Základy mechaniky partikulárních látek, Praha: Academia Praha, 1977
ATKINSON, John: The Mechanics of Soils and Foundation, Oxon: Taylor and Francis, 2007
HULLA, Jozef, TURČEK, Peter, BALIAK, František, KLEPSATEL, František: Predpoklady a skutočnosť v geotechnickom inžinierstve, Bratislava: Jaga group, 2002
ROZSYPAL, Alexandr: Kontrolní sledování a rizika v geotechnice, Bratislava: Jaga group, 2001

Doporučená literatura ke studiu předmětu

CHANG-YU, Ou: Deep Excavation. Theory and Practise, Leiden: Taylor and Francis/Balkema, 2006
AZIZI, Fethi: Physical Behaviour in Geotechnics, Plymouth: University of Plymouth, 2007
AZIZI, Fethi: Engineering Design in Geotechnics, Plymouth: University of Plymouth, 2007
 • Dále je k dispozici ostatní literatura zakoupená v rámci projektu OPVpK.