English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCF051
NázevSpeciální metody zakládání (KON)
Course nameSpecial Foundation Methods (KON)

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav geotechniky
GarantLumír Miča

Obsahové informace

Rozšíření teoretických a technologických znalostí z oblasti speciálního zakládání staveb, a to zejména z následujících oblastí:
- hlubinné základy,
- pažící konstrukce,
- trysková injektáž,
- mikropiloty,
- hřebíkování,
- zlepšování podloží.

Absolvováním předmětu student získá komplexnější přehled z navrhování konstrukcí speciálního zakládání staveb. Student bude muset v prvním kroku projektu zdůvodnit, proč volí dané řešení. V následujícím kroku si sestaví model konstrukce a bude navrhovat a posuzovat jeho dílčí části. V neposlední řadě zpracuje výkresovou dokumentace, včetně detailů a rozpočet.

Studenti se naučí i pracovat v mikrotýmu. Cílem je si osovjit vzájemnou komunikaci při zpracovávání si zadaného problému. Řešené téma bude společně prezentována členy mikrotýmu.
Obsahem předmětu jsou rozbory vybraných technologií speciálního zakládání staveb s důrazem na jejich specifika a jejich využití v pozemním a inženýrském stavitelství.
Návrh a posouzení konstrukce bude vždy v souladu s technologií dané konstrukce.

Pilotové základy - zaměření hlavně na na skupinový efekt.
Pažící konstrukce - návrh a posouzení jednotlivých částí pažících systémů včetně kotev a rozpěr.
Aplikace metody závislých tlaků.
Mikropiloty – využití mikropilot, statický výpočet.
Trysková injektáž - statický výpočet, konstrukční detaily.
Hřebíkování svahů - statický výpočet.
Speciální problémy – agresivní prostředí – ochrana prvků hlubinného zakládání staveb; poddolovaná území, seismické oblasti, věčně zmrzlá půda.
Procvičení jednotlivých oblastí speciálního zakládání staveb bude formou semestrálního projektu.

Harmonogram přednášky

 • 1. Úvod do moderních metod speciálního zakládání. Přehled literatury, norem, odborných časopisů.
 • 2. Aspekty geotechnického průzkumu.
 • 3. Pilotové zaklády – osamělá pilota (osově a příčně zatížená).
 • 4. Pilotové zaklády – skupina pilot.
 • 5. Mikropiloty – technologie, využití, statický výpočet.
 • 6. Pažící konstrukce - konstrukční detaily a jejich specifika (mikrozáporové, štětové a záporové pažení).
 • 7. Pažící konstrukce - konstrukční detaily a jejich specifika (pilotové stěny, podzemní stěny).
 • 8. Moderní způsoby statického výpočtu pažících konstrukcí.
 • 9. Trysková injektáž - základový a pažící prvek.
 • 10. Zlepšování podloží.
 • 11. Hřebíkování svahů.
 • 12.Speciální problémy – agresivní prostředí – hlubinného zakládání staveb.
 • 13.Zakládání na poddolovaném území, seismické oblasti, věčně zmrzlá půda.

Harmonogram cvičení

 • 1. Zadání semestrálního projektu.
 • 2. Návrh a posouzení plošného založení včetně výkresové dokumentace.
 • 3. Návrh a posouzení hlubinného založení včetně výkresové dokumentace.
 • 4. Návrh (metoda závislých tlaků) a posouzení záporového pažení včetně výkresové dokumentace.
 • 5. Návrh (metoda závislých tlaků) a posouzení štětovnicové stěny včetně výkresové dokumentace.
 • 6. Návrh (metoda závislých tlaků) a posouzení pilotové stěny včetně výkresové dokumentace.
 • 7. Návrh (metoda závislých tlaků) a posouzení podzemní stěny včetně výkresové dokumentace.
 • 8. Návrh a posouzení pažících konstrukcí, výkresová dokumentace - dokončení.
 • 9. Návrh a posouzení založení jeřábu (mikropiloty) včetně výkresové dokumentace.
 • 10. Návrh a posouzení hřebíkováného svahu včetně výkresové dokumentace.
 • 11. Návrh zajištění výkopu tryskovou injektáží.
 • 12. Prezentace projektu.
 • 13. Prezentace projektu. Zápočet.
Mechanické chování zemin, základní znalosti ze stavební mechaniky, pružnosti a pevnosti, navrhování konstrukcí, základní znalosti navrhování základových konstrukcí a pažení stavebních jam.

Základní literatura předmětu

MASOPUST, Jan: Navrhování základových a pažicích konstrukcí., ČKAIT, 2012
MASOPUST, Jan, BARTÁK, Jiří, HURYCH, Petr, MIČA, Lumír, RAČANSKÝ, Václav: Rizika prací speciálního zakládání staveb při návrhu a realizaci stavebních jam, ČKAIT, 2011
BOND, Andrew, HARRIS, Andrew: Decoding Eurocode 7, CRC Press, 2008