English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCD002
NázevNelineární mechanika
Course nameNonlinear Mechanics

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav stavební mechaniky
GarantIvan Němec

Obsahové informace

Studenti si osvojí základy nelineární mechaniky. Pochopí kvalitu i kvantitu rozdílů v lineárních a nelineárních výpočtech. Naučí se různé formulace a metody nelineární analýzy konstrukcí. Vzhledem k tomu, že nelineární analýza se používá v projekční praxi stále častěji budou jejich znalosti nabyté v tomto předmětu v praxi velice potřebné.
Indexová, tenzorová a maticová notace, pojem vektoru a tenzoru, vlastnosti tensorů. Druhy nelinearit u stavebních konstrukcí a jejich zdroje. Obecnější definice míry deformace a napjatosti potřebné pro geometrickou nelinearitu. Základy materiálové nelinearity. Metody numerického řešení nelineárních algebraických rovnic (Picardova metoda, Newton-Rahsonova metoda, modifikovaná Newton-Rapsonova metoda, Riksova metoda). Postkritická analýza konstrukcí. Lineární a nelineární stabilita. Aplikace přednesené teorie při řešení konkrétních nelineárních úloh MKP.

Harmonogram přednášky

 • 1. Indexová, tenzorová a maticová notace, vektory a tenzory, vlastnosti tenzorů, transformace fyzikálních veličin.
 • 2. Základní zákony v mechnice, druhy nelinearit podle jejich zdroje, Eulerovské a Lagrangeovské sítě, materiálové a prostorové souřadnice, základní pojmy v geometrické nelinearitě.
 • 3. Míry deformace (Green-Lagrange, Euler-Almansi, logaritmická, infinitezimální) a jejich chování při veklé rotaci a velké deformaci.
 • 4. Míry napjatosti (Cauchy, 1. Piola-Kirchhoff, 2. Piola-Kirchhoff, korotační, Kirchoff) a transformace mezi nimi.
 • 5. Energeticky konjugentní míry deformace a napjatosti, dvě základní formulace geometrické nelinearity.
 • 6. Vliv napjatosti na tuhost, geometrická matice tuhosti.
 • 7. Formulace updated Lagrangian, základní zákony, tečná matice tuhosti.
 • 8. Formulace total Lagrangian, základní zákony, tečná matice tuhosti.
 • 9. Objektivní toky napětí, konstitutivní matice, základy materiálové nelinearity.
 • 10. Numerické metody řešení nelineárních algebraických rovnic, Picardova netoda, Newton-Raphsonova metoda.
 • 11. Modifikovaná Newton-Raphsonova metoda, Riksova metoda.
 • 12. Lineární a nelineární stabilita.
 • 13. Postkritická analýza.

Harmonogram cvičení

 • 1. Demostrace rozdílů ve výsledcích lineárního a nelineárního výpočtu.
 • 2. Ukázka problémů s velkými rotacemi.
 • 3. Demonstrace rozdílů teorie II. řádu a teorie velkých deformací.
 • 4. Příklady na obyb prutu s rotacemi v řádu radiánů.
 • 5. Příklady na výpočet lan.
 • 6. Příklady na výpočet membrán.
 • 7. Příklady na výpočet mechanismů.
 • 8. Příklady na výpočet stability prutů.
 • 9. Příklady na výpočet stability skořepin.
 • 10. Srovnání Newton-Raphsonovy, modifikované Newton-Raphsonovy a Picardovy metody.
 • 11. Příklady na postkritickou analýzu prutů.
 • 12. Příklady na postkritickou analýzu skořepin.
 • 13. Ukázka explicitní metody v nelineární dynamice.
Lineární mechanika, Metoda konečných prvků, Maticový počet, Základy numerické matematiky, Infinitezimální počet.
Literatura není u předmětu zadána