English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCC001
NázevHydrobiologie a ekotoxikologie
Course nameHydrobiology and Ecotoxicology

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav chemie
GarantJitka Malá

Obsahové informace

Studenti získají znalosti ze systému a biologie vodních organismů, jejich ekologických interakcí ve vodním prostředí i v terestrických ekosystémech. Součástí předmětu je aplikovaná hydrobiologie a ekotoxikologie.

Teoretická část předmětu umožňuje studentům podrobné seznámení se současnými poznatky o struktuře, vlastnostech a funkcích vodních ekosystémů (vodní nádrže, toky). Vedle studia abiotických faktorů jednotlivých typů vodních biotopů se studenti seznámí s biologií vodních organismů včetně a také se základními hydrobiologickými metodami.

Praktická část studia je věnována laboratorním cvičením, v nichž studenti realizují ekotoxikologické biotesty využívané v praxi. Součástí praktické výuky jsou terénní cvičení.

Předmět je určen pro studenty oboru Vodní hospodářství a vodní stavby. Jeho absolvování zvyšuje možnosti uplatnění absolventů ve vodohospodářské praxi – úpravny vod, čistírny odpadních vod, správy povodí a vodních toků, ve výzkumných ústavech, na vysokých školách, v systému státní správy.

Základní hydrobiologické pojmy, biologie stojatých a tekoucích vod, procesy samočištění v povrchových vodách, eutrofizace, hodnocení saprobity povrchových vod, biologie podzemních vod, biologické indikátory znečištění.

Základní ekotoxikologické pojmy, typy toxického účinku, faktory ovlivňující toxicitu, toxikologické vlastnosti vybraných sloučenin, problematika xenobiotik, monitoring životního prostředí, ekotoxikologické biotesty, související legislativa.

Harmonogram přednášky

 • 1. Základní hydrobiologické a ekologické pojmy.
 • 2. Hydrobiologie stojatých a tekoucích vod, samočištění.
 • 3. Klasifikace vod podle trofie.
 • 4. Saprobní systém hodnocení kvality povrchových vod.
 • 5. Biologie podzemních vod.
 • 6. Biologické indikátory znečištění.
 • 7. Základní ekotoxikologické pojmy, druhy toxicity, faktory ovlivňující toxicitu.
 • 8. Prioritní polutanty v prostředí.
 • 9. Působení xenobiotik na organismy.
 • 10. Odběr a příprava reprezentativních vzorků, faktory ovlivňující výsledky testů.
 • 11. Ekotoxikologické biotesty.
 • 12. Způsoby hodnocení testů toxicity, interpretace výsledků.
 • 13. Legislativa. Seznámení s vybranými ekotoxikologickými biotesty pomocí audiovizuální techniky.

Harmonogram cvičení

 • 1. Školení o bezpečnosti. Terénní a experimentální zápisy, odběrový protokol.
 • 2. Mikroskopie - příprava preparátu a mikroskopické pozorování. Zpracování pozorování do protokolu.
 • 3. Ekotoxikologický biotest - využití Hořčice bílé Sinapis alba.
 • 4. Ekotoxikologický biotest - využití Okřehku menšího Lemna minor.
 • 5. Metody odběru vzorků vody a sedimentu.
 • 6. Antropogenně ovlivněné stojaté, tekoucí vody.
Obecné znalosti biologie
Schopnost vykonávat laboratorní činnost
Schopnost vyhodnotit laboratorní výsledky: zapsat protokol o činnosti, matematicky zpracovat výsledky měření

Základní literatura předmětu

VYBÍRALOVÁ, Pavla: Hydrobiologie a ekotoxikologie - opory pro kombinované studium, VUT, 2010
SLÁDEČKOVÁ, Alena a SLÁDEČEK, Vladimír: Hydrobiologie, ČVUT, 1995
KOČÍ, Vladimír a MOCOVÁ, Klára: Ekotoxikologie pro chemiky, VŠCHT Praha, 2009

Doporučená literatura ke studiu předmětu

AMBROŽOVÁ, Jana: Aplikovaná a technická hydrobiologie, VŠCHT Praha, 2003
ADÁMEK, Zdeněk, HELEŠIC, Jan, MARŠÁLEK, Blahoslav a RULÍK, Martin: Aplikovaná hydrobiologie, VÚRH JU Vodňany, 2008
HOFFMAN, David, J., RATTNER, Barnet, A., BURTON, G., Allen and CAIRNS, John: Handbook of ecotoxicology, Lewis Publishers, 2003