English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCA003
NázevMatematika 5 (M)
Course nameMathematics 5 (M)

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav matematiky a deskriptivní geometrie
GarantJiří Vala

Obsahové informace

Pochopit základní principy numerických deterministických i stochastických výpočtů. Pochopit princip iteračních metod řešení rovnice f(x)=0 a systémů lineárních algebraických rovnic, zvládnout výpočetní algoritmy. Seznámit se s problematikou interpolace a aproximace funkcí a naučit se úlohy prakticky řešit. Znát principy numerické derivace a umět numericky řešit okrajové úlohy pro obyčejné diferenciální rovnice. Naučit se numerickým výpočtům integrálů. Být schopen aplikovat tyto znalosti na konkrétní přímé, citlivostní a inverzní inženýrské úlohy.
Interpolace a aproximace funkcí. Numerické řešení algebraických rovnic a jejich soustav. Numerické derivování a integrování. Analýza závislostí, regresní analýza. Numerické řešení stacionárních a nestacionárních okrajových a počátečních úloh pro diferenciální rovnice s aplikacemi ve stavebním inženýrství. Přímé, citlivostní a inverzní úlohy.

Harmonogram přednášky

 • 1. Matematické modelování. Deterministické a stochastické modely. Chyby v numerických výpočtech.
 • 2. Lagrangovská a hermitovská interpolace funkcí. Interpolační funkce, zvláště polynomy a splajny.
 • 3. Numerické řešení lineárních a nelineárních algebraických rovnic a jejich soustav.
 • 4. Numerické derivování a integrování.
 • 5. Formulace a numerické řešení přímých problémů s diferenciálními a integrálními rovnicemi.
 • 6. Metody konečných diferencí, prvků a objemů pro stacionární úlohy.
 • 7. Metody přímek a časové diskretizace (Rotheho posloupností) pro nestacionární úlohy.
 • 8. Statistické testy, analýza závislostí, fuzzy modely.
 • 9. Lineární regresní analýza. Metoda nejmenších čtverců.
 • 10. Nelineární regresní analýza.
 • 11. Citlivostní analýza. Aplikace na šíření nejistot měření a odhady životnosti konstrukcí.
 • 12. Inverzní analýza. Aplikace na určování materiálových parametrů z experimentů.
 • 13. Aplikace na aktuální inženýrské problémy.

Harmonogram cvičení

 • Navazuje přímo na jednotlivé přednášky:
 • 1. Matematické modelování. Deterministické a stochastické modely. Chyby v numerických výpočtech.
 • 2. Lagrangovská a hermitovská interpolace funkcí. Interpolační funkce, zvláště polynomy a splajny.
 • 3. Numerické řešení lineárních a nelineárních algebraických rovnic a jejich soustav.
 • 4. Numerické derivování a integrování.
 • 5. Formulace a numerické řešení přímých problémů s diferenciálními a integrálními rovnicemi.
 • 6. Metody konečných diferencí, prvků a objemů pro stacionární úlohy.
 • 7. Metody přímek a časové diskretizace (Rotheho posloupností) pro nestacionární úlohy.
 • 8. Statistické testy, analýza závislostí, fuzzy modely.
 • 9. Lineární regresní analýza. Metoda nejmenších čtverců.
 • 10. Nelineární regresní analýza.
 • 11. Citlivostní analýza. Aplikace na šíření nejistot měření a odhady životnosti konstrukcí.
 • 12. Inverzní analýza. Aplikace na určování materiálových parametrů z experimentů.
 • 13. Aplikace na aktuální inženýrské problémy.
Základy numerické matematiky, pravděpodobnosti a statistiky v aplikaci na technické problémy.
Literatura není u předmětu zadána