English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCA002
NázevMatematika 5 (K)
Course nameMathematics 5 (K)

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav matematiky a deskriptivní geometrie
GarantJiří Vala

Obsahové informace

Pochopit základní principy numerických výpočtů a seznámit se s faktory, které ovlivňují numerické výpočty. Umět řešit vybrané základní úlohy numerické matematiky. Pochopit princip iteračních metod řešení rovnice f(x)=0 a systémů lineárních algebraických rovnic, zvládnout výpočetní algoritmy. Seznámit se s problematikou interpolace a aproximace funkcí a naučit se úlohy prakticky řešit. Znát principy numerické derivace a umět numericky řešit okrajové úlohy pro obyčejné diferenciální rovnice. Naučit se numerickým výpočtům určitých integrálů. Pochopit numerické metody pro řešení úloh vedení tepla a průhybu nosníku v jedné dimenzi.
Rešení nelineárních rovnic pro jednu a více neznámých, iterační metody řešení systémů lineárních algebraických rovnic.
Interpolace a aproximace funkce, numerické derivování a numerická integrace, numerické metody pro řešení úloh vedení tepla a průhybu nosníku v jedné dimenzi.

Harmonogram přednášky

 • 1. Chyby v numerických výpočtech, metoda půlení a metoda prosté iterace pro řešení jedné rovnice pro jednu reálnou neznámou
 • 2. Metoda prosté iterace, Newtonova metoda a její modifikace pro řešení jedné rovnice pro jednu reálnou neznámou
 • 3. Normy matic a vektorů, výpočet matice inverzní
 • 4. Řešení systémů lineárních rovnic se speciálními maticemi a číslo podmíněnosti matice
 • 5. Iterační metody řešení systémů lineárních rovnic
 • 6. Metody řešení systémů nelineárních rovnic
 • 7. Lagrangeova interpolace polynomy a kubickými splajny, Hermiteova interpolace polynomy a Hermiteovými interpolačními kubickými splajny
 • 8. Diskrétní metoda nejmenších čtverců, numerické derivování
 • 9. Klasická formulace okrajové úlohy pro ODR 2. řádu a její aproximace metodou sítí
 • 10. Numerická integrace. Variační formulace okrajové úlohy pro ODR 2. řádu
 • 11. Diskretizace variační úlohy pro ODR 2. řádu metodou konečných prvků
 • 12. Klasická a variační formulace okrajové úlohy pro ODR 4. řádu
 • 13. Diskretizace variační úlohy pro ODR 4. řádu metodou konečných prvků

Harmonogram cvičení

 • Navazuje přímo na jednotlivé přednášky.
 • 1. Chyby v numerických výpočtech, metoda půlení a metoda prosté iterace pro řešení jedné rovnice pro jednu reálnou neznámou
 • 2. Metoda prosté iterace, Newtonova metoda a její modifikace pro řešení jedné rovnice pro jednu reálnou neznámou
 • 3. Normy matic a vektorů, výpočet matice inverzní
 • 4. Řešení systémů lineárních rovnic se speciálními maticemi a číslo podmíněnosti matice
 • 5. Iterační metody řešení systémů lineárních rovnic
 • 6. Metody řešení systémů nelineárních rovnic
 • 7. Lagrangeova interpolace polynomy a kubickými splajny, Hermiteova interpolace polynomy a Hermiteovými interpolačními kubickými splajny
Ovládat elementární pojmy teorie funkcí jedné reálné proměnné (derivace, limita a spojitost, elementární funkce). Umět počítat urřité integrály, znát jejich základní aplikace.

Základní literatura předmětu

SŰLLI, Endre a MAYERS, David F.: An Introduction to Numerical Analysis, Cambridge: Cambridge University Press, 2003
DALÍK, Josef: Matematika IV: Numerická analýza, Brno: Fakulta stavební VUT, 2009

Doporučená literatura ke studiu předmětu

ČERMÁK, Libor a HLAVIČKA, Rudolf: Numerické metody , Brno: CERM, 2006
KUČERA, Radek: Numerické metody, Ostrava: VŠB, 2004