English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBZ003
NázevSociální komunikace
Course nameSocial Communication

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky1 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav společenských věd
GarantJaroslav Lindr

Obsahové informace

Předmět je zaměřen na seznámení studenta s teoriemi komunikace, se základními modely mezilidských vztahů a také s formální i neformální stránkou pracovní i sociální komunikace.
Cílem předmětu je získání informací o optimální mezilidské komunikaci, o komunikačních chybách, faulech a asertivní komunikaci.
Studenti získají znalosti v oblasti mezilidské komunikace, vyjednávání a řešení konfliktů. Studenti budou schopni účelně uvažovat o svých verbálních i neverbálních projevech. Studenti si připraví a přednesou veřejný projev (jako přípravu obhajoby diplomové práce), k němuž dostanou zpětnou vazbu.
Společnost, skupina a tým, obecná sociologie, evoluce komunikace, teorie komunikace, mezilidské a pracovní vztahy, moderní prezentace a komunikace, public relations, individuální a pracovní komunikace, komunikace v řízení, komunikace v managementu, komunikace s veřejností a s médii, moderní styly v komunikaci.

Harmonogram přednášky

 • 1. Úvod do studia společenských věd. Přínos předmětu Sociální komunikace pro studenta FAST. Seznámení. Informace o Moodlu. Aktivita.
 • 2. Sociální psychologie a její místo v životě jednotlivce. Psychologické pojmy. Paměť, řeč a myšlení.
 • 3. Metody psychologického a komunikačního výzkumu. Rozhovor, dotazník, anamnéza. Výchova a sebevýchova. Formování osobnosti v prostředí.
 • 4. Osobnost, obecné otázky, struktura. Temperament a charakter. Typy osobnosti. Inteligence a intelekt.
 • 5. Vývoj a formování osobnosti. Stadia vývoje osobnosti dle věku. Biologické a sociologické determinace osobnosti.
 • 6. Učení, sociální učení jeho význam a druhy. Obecné zákony učení. problémy učení v praxi i v životě. Styly sociálního učení.
 • 7. Stres a metody jeho zvládání. Duševní hygiena. přizpůsobovací mechanizmy.
 • 8. Základní paradigmata sociologického myšlení. Sociologické pojmy. Společnost, organizace, skupina, kultura, sociální status.
 • 9. Teorie komunikace. Aplikace na společnost, jednotlivce a budoucí životní dráhu.
 • 10. Sociální struktura, sociální kontrola, socializace jednotlivce. Komunikace. Problém přežití ve společnosti.
 • 11. Volba povolání jako životní sociální a komunikační problém. Výklad a interpretace sociálních jevů v profesním a osobním životě jednotlivce.
 • 12. Rétorika a komunikace. Kvalita projevu. Zásady správného gramatického a rétorického projevu na veřejnosti.
 • 13. Rozbor nejčastějších chyb v komunikaci na veřejnosti.

Harmonogram cvičení

 • 1. Seznámení ve skupině. Prolegomena k sociální komunikaci.
 • 2. Principy empatie v komunikaci, skupinová aktivita.
 • 3. Sociální stereotypy a zvláště efekt prvního dojmu, skupinová aktivita.
 • 4. Příprava motivačního dopisu, životopisu a situace pracovního pohovoru.
 • 5. Přednes referátů studentů.
 • 6. Přednes referátů studentů.
Základní znalosti z obecné psychologie a sociologie (na středoškolské úrovni z předmětů Občanská nauka nebo Základy společenských věd), znalost obecných elementárních pojmů z oblasti psychologie, psychologie osobnosti, image člověka, představy o roli manažera ve skupině, informace o praktických možnostech sociologie a některých metodách sociologického výzkumu
Literatura není u předmětu zadána
 • Přednášky jsou koncipovány jako úvod do psychologické a sociologické problematiky komunikace. Ve cvičeních budou ve formě referátů studentů rozebírány principy komunikace, v případě zájmu též nácvik rétorických dovedností před kamerou.