English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBZ002
NázevStavební právo (S, K, M)
Course nameBuilding Law

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav společenských věd
GarantMartina Hortová

Obsahové informace

Studenti se seznámí se základními právními pojmy, právním řádem České republiky jako celkem a systémem právních norem v České republice. Absolvováním předmětu získají studenti znalosti z oblasti veřejného stavebního práva, budou schopni se orientovat ve stavebním zákoně a jeho prováděcích vyhláškách. Bude s nimi probrána problematika vyvlastnění ve vyvlastňovacím řízení podle zákona o vyvlastnění a právní úprava správních deliktů. Budou jim poskytnuty informace o způsobech podnikání fyzických a právnických osob ve stavebnictví i o základních pracovněprávních vztazích.
Systém práva českého státu. Stavební právo jako součást správního práva. Stavební zákon. Prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu. Právní úprava správních deliktů. Problematika vyvlastnění. Podnikání fyzických a právnických osob ve stavebnictví. Základní pracovněprávní vztahy.

Harmonogram přednášky

 • Přednášky:
 • 1. Úvod do předmětu, základní právní pojmy.
 • 2. Zařazení stavebního práva v systému správního práva. Stavební zákon, jeho obsah, zásady. Prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu.
 • 3. Územní plánování, nástroje územního plánování.
 • 4. Územní řízení, druhy územního rozhodnutí.
 • 5. Ochrana životního prostředí, posuzování vlivů koncepcí a záměrů na životní prostředí.
 • 6. Stavební řád, ohlašování a povolování staveb, stavební řízení. Autorizovaný inspektor.
 • 7. Provádění staveb, užívání a odstraňování staveb. Energetická náročnost budov.
 • 8. Vybrané činnosti ve výstavbě. Autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
 • 9. Správní delikty. Vyvlastnění.
 • 10. Technické požadavky na stavební výrobky. Nakládání s odpady.
 • 11. Základní pracovněprávní vztahy, náležitosti pracovní smlouvy.
 • 12. Živnostenský zákon.
 • 13. Obchodní korporace, jejich základní znaky, postavení společníků.
Předmět navazuje na znalosti získané na základní škole.
Literatura není u předmětu zadána