English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBZ001
NázevStavební právo (V, E)
Course nameBuilding Law

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav společenských věd
GarantMartina Hortová

Obsahové informace

Studenti se seznámí se základními právními pojmy, právním řádem České republiky jako celkem a systémem právních norem v České republice. Absolvováním předmětu získají studenti znalosti z oblasti veřejného stavebního práva, budou schopni se orientovat ve stavebním zákoně a jeho prováděcích vyhláškách. Bude s nimi probrána problematika vyvlastnění ve vyvlastňovacím řízení podle zákona o vyvlastnění a právní úprava správních deliktů. Budou jim poskytnuty informace o způsobech podnikání fyzických a právnických osob ve stavebnictví i o základních pracovněprávních vztazích.
Systém práva českého státu. Stavební právo jako součást správního práva. Stavební zákon. Prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu. Právní úprava správních deliktů. Problematika vyvlastnění. Podnikání fyzických a právnických osob ve stavebnictví. Základní pracovněprávní vztahy.

Harmonogram přednášky

 • Přednášky:
 • 1. Úvod do předmětu, základní právní pojmy. Právní řád České republiky. Evropská legislativa.
 • 2. Územní plánování, nástroje územního plánování.
 • 3. Územní řízení, druhy územního rozhodnutí.
 • 4. Stavební řád, ohlašování a povolování staveb, stavební řízení. Autorizovaný inspektor.
 • 5. Provádění staveb. Užívání a odstraňování staveb. Energetická náročnost budov.
 • 6. Vybrané činnosti ve výstavbě. Autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
 • 7. Správní delikty. Vyvlastnění.
 • 8. Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).
 • 9. Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).
 • 10. Odpadové hospodářství, nakládání s odpady.
 • 11. Ochrana ovzduší. Ochrana zemědělského půdního fondu.
 • 12. Základní pracovněprávní vztahy, náležitosti pracovní smlouvy.
 • 13. Obchodní korporace, jejich základní znaky, postavení společníků. Podnikání na základě živnostenského zákona.
Předmět navazuje na znalosti získané na střední škole.

Základní literatura předmětu

: Stavební zákon a vyhlášky, autorizované profese ve výstavbě, Ostrava: Sagit, 2013

Doporučená literatura ke studiu předmětu

: Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, , 0
: Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), , 0
: Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, , 0
: Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), , 0
: Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, , 0
Malý, Stanislav: Stavební zákon, komentář, Praha: Wolters Kluwer, 2013