English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBW055
NázevSpecializovaný projekt (S-TST)
Course nameSpecialized project (S-TST)

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení3 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav technologie, mechanizace a řízení staveb
GarantVít Motyčka

Obsahové informace

Získání znalostí a praktických dovedností pro vypracování stavebně technologické studie a vybraných částí stavebně technologického projektu pro hlavní technologické etapy, resp. pro stupně rozestavěnosti stavebního objektu. Student získá znalosti pro řízení postupu výstavby stavebního objektu a jeho technologických etap. Výstupem jsou alternativně vypracované vybrané části stavebně technologické studie stavebního objektu, vybrané části stavebně technologického projektu technologické etapy, technologický projekt dílčího stavebního procesu.
Postupy pro vypracování stavebně technologické studie, dílčích částí stavebně technologického projektu organizace výstavby zadané stavby a technologického projektu stavebního procesu, s využitím výpočetní techniky.
Vypracování dokumentace studie pro realizaci hlavních technologických etap stavby, dokumentace pro řešení organizace výstavby technologické etapy stavebního objektu. Vypracování technologického projektu stavebního procesu.

Harmonogram cvičení

  • Stavebně technologická studie.
  • Zpracování technické zprávy řešeného objektu ke stavebně technologické studii. Situace stavby se širšími vztahy dopravních tras. Technologická studie realizace hlavních technologických etap pro zadaný objekt. Výkaz výměr určených objektů výstavby. Zdrojová analýza zadané části stavby, včetně finančního propočtu podle THU. Časový a finanční objektový plán výstavby pro zadanou stavbu. Základní koncepce řešeného staveništního provozu.
  • Technologická etapa stavebního objektu.
  • Technická zpráva řešeného objektu se zaměřením na vybranou technologickou etapu. Výkaz výměr pro zadanou technologickou etapu. Analýza zdrojů pro řešenou technologickou etapu. Řešení organizace výstavby pro zadanou technologickou etapu. Koncepce návrhu pro zařízení staveniště. Časový plán pro zadanou technologickou etapu. Návrh strojní sestavy pro zadanou technologickou etapu. Kvalitativní požadavky a jejich zajištění, bezpečnost práce řešené technologické etapy.
  • Technologický projekt pro vybraný dílčí stavební proces.
  • Technologický předpis stavebního procesu. Technický popis stavební konstrukce nebo její části, variantní možnosti řešení, výběr postupu. Technologický postup výroby, sled jednotlivých prací, vzájemné vazby, organizace pracoviště, jeho vybavení (zařízení), připravenost. Materiál, jeho množství a kvalita, způsob dopravy. Odborné složení pracovní čety, použité stroje, nářadí a pomocná zařízení. Položkový rozpočet dílčího stavebního procesu. Časový harmonogram prováděného dílčího stavebního procesu. Podmínky kvality vykonané práce, bezpečnost práce stavebního procesu. Zhodnocení provedených úloh, obhajoba navržených řešení, zápočet.
Základní znalosti z navrhování a projektování pozemních staveb, dopravních staveb a inženýrských sítí. Základní znalosti z oblasti provádění dílčích stavebních procesů, jejich sled a návaznosti, s využitím výpočetní techniky.

Základní literatura předmětu

JARSKÝ, Čeněk a MUSIL, František: Technologie staveb II, Příprava a ralizace staveb, CERM Brno, 2003

Doporučená literatura ke studiu předmětu

MAKÝŠ, Otto a MAKÝŠ, Peter: Projekt organizácie výstavby, STU Bratislava, 2005
LÍZAL,Petr a kol: Technologie stavebních procesů pozemních staveb, CERM Brno, 2003
MUSIL, František a kol: Technologie pozemních staveb I, Návody do cvičení, CERM Brno, 1992
MOTYČKA, Vít a kol.: Technologie staveb I, Hrubá vrchní stavba, CERM Brno, 2005
: Zákon č. 350/2012 Sb. (Stavební zákon), , 2013
BARRIE, D.S.,PAULSON, B.C.: Professional construction management , McGraw-Hill, New York , 1992