English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBW053
NázevBakalářský seminář (S-TST)
Course nameBachelor Seminar (S-TST)

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav technologie, mechanizace a řízení staveb
GarantVít Motyčka

Obsahové informace

Student získá ucelený náhled na problematiku stavebně technologického projektování , získá znalosti o tvorbě stavebně technologické studie. Seznámí se s obsahem a postupem jejího zpracování. Dále získá znalosti o zpracování dílčích částí stavebně technologického projektu. Tyto dílčí části stavebně technologického projektu jsou zaměřeny na přípravu a realizaci jednotlivých technologických etap stavby resp. stupňů rozestavěnosti. Získá průpravu pro úspěšné zpracování závěrečné bakalářské práce.
Základní pravidla a obsah předvýrobní, výrobní a provozní přípravy staveb, obsah stavebně technologické studie dodavatele stavby. Studie technologických etap výstavby, koncepce návrhu zařízení staveniště a metodika návrhu, časový a finanční plán stavby. Organizace výstavby technologické etapy, návrh strojní sestavy, kvalitativní požadavky na dílčí stavební proces, bezpečnost práce dílčích stavebních procesů.

Harmonogram cvičení

 • 1.Základní pravidla a obsah předvýrobní, výrobní a provozní přípravy staveb, obsah stavebně technologické studie dodavatele stavby.
 • 2.Obsah dokumentace pro zpracování přípravy technologické etapy výstavby.
 • 3.Technologická studie realizace hlavních technologických etap pro pozemní objekt ( zemní práce, základy, hrubá vrchní stavba).
 • 4.Výkaz výměr stavebních objektů.
 • 5.Časový a finanční plán výstavby objektový.
 • 6.Základní koncepce staveništního provozu.
 • 7.Technologický předpis pro technologickou etapu, bilance zdrojů.
 • 8.Řešení organizace výstavby pro technologickou etapu.
 • 9.Časový plán pro technologickou etapu.
 • 10.Návrh strojní sestavy pro technologickou etapu.
 • 11.Kvalitativní požadavky a jejich zajištění, bezpečnost práce technologické etapy výstavby.
Znalosti z oblasti technologie staveb a to dílčích stavebních procesů zemních prací, hrubé spodní stavby, hrubé vrchní stavby a prací vnitřních a dokončovacích.

Základní literatura předmětu

JARSKÝ,Čeněk a kol.: Technologie staveb II, Příprava a realizace staveb, CERM, Brno, 2003

Doporučená literatura ke studiu předmětu

LÍZAL a kol.: Technologie stavebních procesů pozemních staveb, CERM, Brno, 2003
MOTYČKA a kol.: Technologie staveb I, Hrubá vrchní stavba, CERM, Brno, 2004
MARŠÁL, Petr: Stavební stroje, CERM Brno, 2004
: Zákon č.350/2012 Sb. (Stavební zákon), , 2013
BARRIE, D.S., PAULSON, B.C.: Professional construction management , McGraw-Hill, New York , 1992