English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBW052
NázevAutomatizace stavebně technologického projektování
Course nameAutomation of Building-Technological Design

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav technologie, mechanizace a řízení staveb
GarantJiří Šlanhof

Obsahové informace

Studenti získají znalost skladby položkového rozpočtu a jeho dělení na základní a vedlejší rozpočtové náklady. Rozumí kalkulačnímu vzorci a tím jsou schopni provést individuální kalkulaci nové položky. Dokáží sestavit položkový rozpočet dle základních rozpočtovacích pravidel. Naučí se pracovat s konkrétním software pro přípravu staveb BUILpower. Dalšími znalostmi jsou principy síťové analýzy, schopnost sestavit síťový graf, provést výpočet kritické cesty. Získanou dovedností je zvládnutí tvorby stavebně technologického modelu stavby, použití různých druhů vazeb. Studenti se naučí pracovat se softwarem CONTEC.
Počítačové modelování přípravy a realizace staveb a metody síťové analýzy v závislosti na fázích projektu spojeného s výstavbou. SW prostředky pro podporu projektového řízení.
Typy zaváděných vazeb mezi činnostmi síťového grafu s ohledem na stavební připravenost.
Plánování zdrojů a kapacit. Nákladové a finanční plánování. Evidence postupu výstavby.

Harmonogram přednášky

 • 1. Klasifikace produkce ve vztahu k SW prostředkům pro nákladové kalkulace a časové plánování
 • 2. Možnosti využití systémů Build-Power, Oferta, Kros, Koral v zadávání realizace a při realizaci staveb
 • 3. Přesuny hmot, vedlejší rozpočtové náklady a jejich význam při tvorbě rozpočtu
 • 4. Individuální kalkulace
 • 5. Modelování realizace výstavby, využití programu CONTEC
 • 6. Činnosti v síťových grafech, metoda kritické cesty
 • 7. Vazby mezi činnostmi – stavební připravenost
 • 8. Metoda stavebně technologického síťového grafu
 • 9. Termínové, zdrojové, kapacitní, nákladové a finanční plánování
 • 10. Aktualizace stavebně technologického modelu
 • 11. Automatizace tvorby dokumentů přípravy staveb

Harmonogram cvičení

 • 1. Úvod do cvičení, individuální zadání projektu, provozní řád počítačové učebny
 • 2. Zahájení práce v programu BUILDpower: založení stavby, objektu, rozpočtu, nastavení parametrů rozpočtu
 • 3. Otevření, import, mazání, export, typy položek, vyhledávání položek
 • 4. Tvorba výkazu výměr, samostatná práce na individuálním rozpočtu
 • 5. Propočet dle technicko hospodářských ukazatelů, samostatná práce na individuálním rozpočtu
 • 6. Harmonogram na podkladě rozpočtu i propočtu, samostatná práce na individuálním rozpočtu
 • 7. Zahájení práce na síťové analýze, seznámení s programem CONTEC: správa souborů, založení projektu, individuální zadání pro samostatnou práci ve zbytku semestru
 • 8. Založení a tvorba modelu, procvičování vazeb, zahájení práce na individuálním projektu
 • 9. Využití typového síťového grafu, ladění síťového grafu, aktualizace podle rozestavěnosti, grafy potřeb zdrojů, samostatná práce na individuálním zadání síťové analýzy
 • 10. Agregace stavebně technologických projektů, optimalizace dle limitu zdrojů, bilancování zdrojů více projektů, kontrolní a zkušební plán, environmentální plán, rekapitulace dle etap a dodavatelů, samostatná práce na individuálním zadání síťové analýzy
 • 11. Prezentace výsledků individuálních zadání semestrálního projektu, obhajoba dosažených výsledků, zápočet
Výborná znalost běžných stavebních technologií, alespoň zběžná znalost speciálních technologií, dobrá orientace v projektové dokumentaci a porozumění jejímu obsahu.

Doporučená literatura ke studiu předmětu

BEHREMS, Werner a HAWRANEK M., Peter: Manual for the preparation of industrial feasibility studies, United Nations Industrial Development Organization, 1991
: Project manager s reference manual, Primavera-Enterprise, New York, 2001