English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBW051
NázevTechnologie stavebních prací 1 (E)
Course nameTechnology of Building Operations 1 (E)

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav technologie, mechanizace a řízení staveb
GarantBarbora Kovářová

Obsahové informace

Student získá základní znalosti realizace hrubé spodní a hrubé vrchní stavby. Bude schopen zpracovat základní dokumenty stavebně technologické přípravy, tedy technologický předpis a časový plán na tyto procesy hrubé spodní a hrubé vrchní stavby.
Úkolem stavitelství je objekt nejen správně navrhnout, ale také kvalitně a racionálně realizovat. Problematika realizace stavby je náplní oboru technologie staveb. Technologie se zabývá metodami a postupy optimální tvorby výrobního procesu stavby. Aby tyto procesy mohly být technologicky, časově a zdrojově modelovány, optimalizovány a úspěšně řízeny, musí být nejdříve poznány. Předmět zahrnuje studium oblasti stavebních procesů spojených zejména s hlavní stavební výrobou. Jde o vytyčení objektů a budovaných konstrukcí, zásady technologických postupů a vazeb při provádění technologických etap zemní práce, hrubá spodní stavba, hrubá vrchní stavba a vnější plášť budov. Řeší jejich technologickou, prostorovou a časovou strukturu, sled, připravenost pracoviště, vzájemné návaznosti a požadavky kvalitativní i enviromentální.

Harmonogram přednášky

 • 1. Úvod do vědního oboru technologie staveb. Analýza stavebních procesů. Zásady modelování stavebních procesů, projekt procesu.
 • 2. Procesy zemních prací. Vytýčení stavby, definice stavební jámy, rýhy, šachty. Způsoby a postupy jejich provádění. Vhodná mechanizace.
 • 3. Procesy zakládání staveb. Technologické zásady a postupy provádění základů plošných a hlubinných. Způsoby kotvení konstrukcí vrchní stavby do základů, kvalitativní podmínky.
 • 4. Bednění betonových konstrukcí - prvková, systémová a speciální. Zásady návrhu, statického posouzení a realizace. Ekonomické posouzení.
 • 5. Procesy vyztužování železobetonových konstrukcí. Příprava výztuže, technologické linky. Zásady ukládání výztuže do bednění, krytí výztuže betonem.
 • 6. Betonářské procesy. Výroba, doprava, ukládání, zpracování a ošetřování čerstvého betonu. Kontrola tuhnutí a tvrdnutí, zásady odbedňování. Technologické přestávky.
 • 7. Zdící procesy. Zásady provádění zdiva z cihel, tvárnic a kamene. Základní pravidla vazby zdiva. Modulové, technologické a kvalitativní požadavky. Organizační a časová struktura.
 • 8. Montáž dřevěných konstrukcí a objeků. Provádění krovů klasických a novodobých, lepené konstrukce a jejich montáž.
 • 9. Dřevostavby, zásady výroby a montáže. Kvalitativní požadavky.
 • 10. Zřizování obvodových plášťů budov. Zásady a postupy montáže plášťů silikátových sendvičových, skládaných a kovoplastických.
 • 11. Provádění skládaných krytin, kontrola jakosti.
 • 12. Provádění klepmířských prací na střeše včetně plechových krytin a na fasádě domu. Připravenost stavby, sled procesů, uchycování a spojování, požadavky na kvalitu.
 • 13. Provádění střešních plášťů na plochých střechách.

Harmonogram cvičení

 • 1. Seznámení s náplní a průběhem cvičení, organizační pokyny, individuální zadání řešeného objektu, technologický předpis, výpočet kubatur pro zadaný objekt.
 • 2. Výběr strojů pro provedení zemních prací na zadaném objektu – návrh strojních sestav, způsob práce vybraných strojů,
 • zemní práce - technologický předpis, schemata pohyby strojů po staveništi.
 • 3. Provádění základů - technologický předpis, vzorový řez zabedněným základem, časový plán.
 • 4. - 5. Bednění a betonáž stropní konstrukce - technologický předpis, návrh systémového bednění pro vodorovnou nosnou konstrukci stropu, výkres koncepce staveništního provozu.
 • 6. Zdící procesy - technologocký předpis, výpočet a výpis potřebných materiálů, časový plán.
 • 7. Zhodnocení provedených úloh, obhajoba navržených řešení, zápočet.
Základní znalosti z navrhování a projektování pozemních staveb.

Základní literatura předmětu

Stein, Ben: Building technology, 2nd edition, Wiley, 1997
LÍZAL, Petr a kol.: Technologie stavebních procesů pozemních staveb. Úvod do technologie. Hrubá spodní stavba, CERM Brno, 2003
kolektiv autorů: Zákon č. 185/2001 Sb., Sbírka zákonů ČR, 2001
MOTYČKA, Vít: Technologie stavebních procesů, CERM Brno, 2005

Doporučená literatura ke studiu předmětu

JURÍČEK, Ivan: Technológia pozemných stavieb. Hrubá stavba, Jaga group, 2001
MARŠÁL, Petr: Stavební stroje, CERM Brno, 2004
Spence, William: Construction materials, Methods and techniques, Delmar ITP, 2010