English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBW01
NázevTechnologie staveb I
Course nameTechnology of constructions I

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav technologie, mechanizace a řízení staveb
GarantVít Motyčka

Obsahové informace

Studenti získají znalosti o přípravě a provádění vybraných dílčích stavebních procesech. Budou schopni vypracovat projektovou dokumentaci základních stavebních procesů pozemního stavitelství. Budou mít znalosti o stavební připravenosti probíraných dílčích stavebních procesů. Budou schopni řešit tyto dílčí stavební procesy z hlediska prostorového, technologického i časového. Budou mít znalosti o strojním vybavení procesů a základech bezpečnosti práce.
Úkolem stavitelství je objekt nejen správně navrhnout, ale také kvalitně a racionálně realizovat. Problematika realizace je náplní oboru technologie staveb. Technologie se zabývá metodami a postupy optimální tvorby výrobního procesu stavby. Aby tyto procesy mohly být technologicky, časově a zdrojově modelovány, optimalizovány a úspěšně řízeny, musí být nejdříve poznány.
Předmět zahrnuje studium oblasti stavebních procesů spojených zejména s hlavní stvební výrobou. Jde o vytyčení objektů a budovaných konstrukcí, zásady technologických postupů a vazeb při provádění technologických etap zemní práce, hrubá spodní stavba, hrubá vrchní stavba a vnější plášť budov. Řeší jejich technologickou, prostorovou a časovou strukturu, sled, připravenost pracoviště, vzájemné návaznosti a požadavky kvalitativní i enviromentální.

Harmonogram přednášky

 • 1. Úvod do vědního oboru technologie staveb. Analýza stavebních procesů. Zásady modelování stavebních procesů, projekt procesu.
 • 2. Procesy zemních prací. Vytýčení stavby, definice stavební jámy, rýhy, šachty. Způsoby a postupy jejich provádění. Vhodná mechanizace.
 • 3. Procesy zakládání staveb. Technologické zásady a postupy provádění základů plošných a hlubinných. Způsoby kotvení konstrukcí vrchní stavby do základů, kvalitativní podmínky.
 • 4. Bednění betonových konstrukcí - prvková, systémová a speciální. Zásady návrhu, statického posouzení a realizace. Ekonomické posouzení.
 • 5. Procesy vyztužování železobetonových konstrukcí. Příprava výztuže, technologické linky. Zásady ukládání výztuže do bednění, krytí výztuže betonem.
 • 6. Betonářské procesy. Výroba, doprava, ukládání, zpracování a ošetřování čerstvého betonu. Kontrola tuhnutí a tvrdnutí, zásady odbedňování. Technologické přestávky.
 • 7. Zdící procesy. Zásady provádění zdiva z cihel, tvárnic a kamene. Základní pravidla vazby zdiva. Modulové, technologické a kvalitativní požadavky. Organizační a časová struktura.
 • 8. Montáž dřevěných konstrukcí a objeků. Provádění krovů klasických a novodobých, lepené konstrukce a jejich montáž.
 • 9.Dřevostavby, zásady výroby a montáže. Kvalitativní požadavky.
 • 10.Zřizování obvodových a střešních plášťů budov. Zásady a postupy montáže plášťů silikátových sendvičových, skládaných a kovoplastických.
 • 11. Provádění skládaných krytin, kontrola jskosti.
 • 12. Provádění klepmířských prací na střeše včetně plechových krytin a na fasádě domu. Připravenost stavby, sled procesů, uchycování a spojování, požadavky na kvalitu.
 • 13. Pracovní a ochranná lešení. Druhy, členění. Pracovní postupy a zásady montáže lešení dílcových, prvkových,a prostorových. Projekt lešení, statické posouzení, stabilita, bezpečnostní opatření.

Harmonogram cvičení

 • 1. Zemní práce:
 • Zaměření a vytýčení stavby, postup provádění zemních prací, zajištění výkopů, časový plán provádění.
 • Grafické znázornění postupu provádění zemních prací, výběr strojů pro provedení zemních prací na zadaném objektu, způsob práce vybraných strojů, schéma pohybu strojů na staveništi.
 • 2. Bednění, vyztužování a betonáž železobetonové monolitické konstrukce:
 • Návrh systémového bednění pro monolitický objekt, postup montáže. Výpis prvků, výkres bednění části stěny a stropu, detaily bednění.
 • Postup provádění betonáže monolitického objektu, volba vhodných strojů, časový plán, schéma dopravy a ukládání betonové směsi do bednění.
 • 3. Zdění:
 • Vypracování komplexního technologického předpisu pro realizaci zadaného zděného objektu včetně výpočtu a výpisu potřebných materiálů.
 • Postup provádění zdění jednoho podlaží řešeného objektu, stroje, mechanismy a pomůcky pro zdění, časového plánu pro vyzdění podlaží.
 • Grafické znázornění postupu provádění zdění jednoho podlaží.
 • 4. Alternativně (vždy formou technologického předpisu):
 • Montáž dřevěných konstrukcí - provádění krovů nebo dřevostavby.
 • Zřizování obvodových nebo střešních plášťů budov. Provádění skládaných krytin.
 • Provádění klempířských prací na střeše včetně plechových krytin, připravenost stavby, sled procesů, uchycování a spojování, požadavky na kvalitu.
 • 5. Zhodnocení provedených úloh, obhajoba navržených řešení, zápočet.
Znalosti konstrukčních zásad a navrhování stavebního objektu.

Základní literatura předmětu

sbírka zákonů: Nařízení vlády 591/2006, , 2006
Lízal P. a kol.: BW01-Technologie staveb I, VUT v Brně, 2005

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Prof. Musil, Ing. Henková, Ing. Nováková: Technologie pozemních staveb I - Návody do cvičení, CERM, s.r.o. Brno, 1992
Prof. Musil, Ing.Tuza: Ateliérová tvorba - stavebně technologické projekty, Vut Brno, 1992
Juříček a kol.: Technológia pozemných stavieb - hrubá stavba, Jaga Group, Bratislava, 2001