English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBW005
NázevRealizace staveb
Course nameConstruction Realization

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav technologie, mechanizace a řízení staveb
GarantBoris Biely

Obsahové informace

Studenti po absolvování předmětu budou umět řešit administrativu spojenou s výstavbovým procesem. Studenti se naučí řešit na individuálních příkladech v celé své komplexnosti dokumentace předkládané k veřejnoprávním projednání, budou umět administrovat žádosti o zahájení územního, stavebního či kolaudačního řízení. Dále se naučí vypracovat podmínky pro zadání výběrového řízení a jeho objektivního vyhodnocení, tedy administrace související i s veřejnými zakázkami včetně příslušných smluvních ustanovení. Studenti zpracují administraci náležející k předání staveniště či předání celého díla nebo jeho části, včetně pořízení příslušných administrativních dokladů. V další části předmětu je cílem naučit studenty chápat a modelovat různé způsoby časového plánování - řádkový harmonogram, časoprostorový graf, síťové grafy a jejich aplikace na konkrétní zadání.
Předmět řeší problematiku přípravy a způsobu výstavby objektů a stavebních celků. Jde o složitý komplexní proces zahrnující investiční záměr, jeho technickou přípravu, ekonomické propočty, stavební řízení, stavebně technologickou přípravu a výslednou fázi - realizaci stavby. Předmět se zabývá strukturou a koordinací přípravných, dílčích a stádiových stavebních procesů do uceleného a promyšleného systému, jehož výsledkem je dokončený stavební objekt nebo jejich souhrn, tedy stavba.

Harmonogram přednášky

 • 1. Úvod do předmětu - investiční politika, investiční proces, účastníci výstavby
 • 2. Veřejnoprávní projednání stavby, vybrané činnosti ve výstavbě
 • 3. Nabídkové a výběrové řízení, způsoby zadávání veřejných zakázek
 • 4. Modelování výrobního prostoru stavby, zásady navrhování staveništních zařízení
 • 5. Dodavatelské systémy ve výstavbě, činnosti výrobního procesu, přejímací řízení
 • 6. Staveništní výstavbové procesy (členění stavby, výrobní procesy, prostorová struktura)
 • 7. Modelování časové struktury stavby (lhůta výstavby, harmonogram, cyklogram)
 • 8. Metody síťového plánování (síťový graf hranový, síťový graf uzlový), síťová analýza
 • 9. Cenová kalkulace (cena stavebních prací, kalkulační vzorec, daň z přidané hodnoty)
 • 10.Řízení provozu na stavbách, kvalita produkce, ochrana životního prostředí
 • 11.Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, základní zásady bezpečného provádění prací

Harmonogram cvičení

 • 1. Seznámení s programem cvičení semestru, organizační pokyny. Vypracování průvodní zprávy, souhrnné zprávy, situace stavby a zásad organizace výstavby dle příloh vyhlášky o dokumentaci staveb č. 62/2013 Sb., vzorové formuláře dle vyhlášky 526/2006 Sb. a jejich vyplnění (2 formuláře).
 • 2. Předávací protokol mezi objednatelem a zhotovitelem (předání staveniště, předání stavby) jeho vyplnění a sestavení seznamu dokladů k předávacímu řízení individuální akce. Vyhlášení výběrového řízení, zadávací podmínky, zpracování nabídky, vyhodnocení nabídek.
 • 3. Řádkový harmonogram, cyklogram.
 • 4. Hranově, uzlově definovaný síťový graf.
 • 5. Zápočet
Základní znalosti a vědomosti o účastnících a procesu výstavby.

Základní literatura předmětu

HLOUŠEK, Pavel: Příprava a realizace staveb, VUT Brno, Fakulta stavební, 2002
JARSKÝ, Čeněk a MUSIL, František a kol.: Příprava a realizace staveb, Akademické nakladatelství CERM s.r.o. Brno, 2003
COOK, Brian: Management of Construction Projects, Oxford: Wiley-Blackwell, 2014

Doporučená literatura ke studiu předmětu

HARRIS, Frank a McCAFFER, Ronald: Modern Construction Management, 7th Edition, Oxford: Wiley-Blackwell, 2013
HÁJEK, Vladimír a JELEN Václav a VOKÁLOVÁ Jaroslava: Ekonomika a management 10, část 1., 2., ČVUT Praha, Fakulta stavební, 1999