English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBW003
NázevStrojní zařízení
Course nameMechanical Equipment

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav technologie, mechanizace a řízení staveb
GarantSvatava Henková

Obsahové informace

Poskytnout studentům ucelený přehled o základních prvcích strojů,jejich používání při přípravě a výrobě stavebních hmot a materiálů. Seznámit studenty se zástupci strojů pro jednotlivé typy činností.Student získá přehled o vhodném strojním vybavení pro těžbu a lomařství,dopravu a zpracování čerstvého betonu a maltovin.Dále bude mít základní znalosti o strojích a zařízeních pro vertikální a horizontální dopravu a manipulaci,strojích a zařízeních na úpravu stavebních materiálů a strojích a zařízeních sloužících k recyklaci.
Poslední oblastí je výroba materiálů na bázi dřeva,kde student získá informace o strojích na těžbu a úpravu dřeva.
Výstupem studia je komplexní přehled o strojích a strojních zařízeních nejvíce využívaných v celé oblasti výroby stavebních hmot a materiálů,jejich balení a skladování.
Mechanizace prací, význam, nasazení a využití strojů a strojního zařízení ve výrobě stavebních hmot a materiálů.
Seznámení se základními pojmy - výkon, náklady, základní konstrukčními prvky.
Dále přehled informací o strojích a zařízeních pro těžbu a úpravu surovin, dopravu horizontální a vertikální, výrobu betonu a maltovin. Tyto základní stroje a strojní zařízení jsou doplněny o stroje a zařízení pro recyklaci a těžbu a úpravu dřeva. Jsou uváděny nejnovější způsoby řízení stavebních strojů. Řeší se vhodnost využití jednotlivých typů strojů a zařízení, případně strojních sestav pro konkrétní činnost.
Je také kladen důraz na šetrnost při zacházení ze stroji a strojním vybavením s ohledem na životní prostředí.

Harmonogram přednášky

 • 1. Úvod do předmětu,mechanizace práce ve stavebnictví,výpočet výkonu strojů,základní konstrukční prvky strojů.
 • 2. Stroje a zařízení pro přenos a výrobu energií.
 • 3. Stroje a zařízení pro těžbu a lomařství.
 • 4. Stroje a zařízení pro přípravu materiálů k výrobě betonové směsi.
 • 5. Stroje a zařízení pro výrobu,dopravu a zpracování betonové směsi.
 • 6. Stroje a zařízení pro vertikální dopravu a manipulaci.
 • 7. Stroje a zařízení pro horizontální dopravu a manipulaci.
 • 8. Stroje a zařízení pro těžbu a úpravu dřeva využívaného ve výrobě stavebních materiálů.
 • 9. Stroje a zařízení pro skladování a balení stavebních materiálů.
 • 10.Stroje a zařízení pro úpravu a zabudování stavebních materiálů.
 • 11.Vliv na životní prostředí,bezpečnost práce,ergonomie,závěr.
Základní znalosti funkce strojů, technologie těžby,výroby stavebních materiálů.

Základní literatura předmětu

Vaněk, A: Moderní strojní technika a technologie zemních prací, Academia Praha, 2003
Slivka, V. a kol.: : Těžba a úprava silikátových surovin, Silikátový svaz Ostrava, 2002
NICHOLS, Herbert L a David A DAY: Moving the earth: the workbook of excavation. 6th ed. New York: McGraw-Hill, c2010, 1 v. (various pagings). , 6th ed. New York: McGraw-Hill, c2010, 1 v. (various pagings). , 2010

Doporučená literatura ke studiu předmětu

KOSMATKA, Steven H a Jay P SHAPIRO: Design and control of concrete mixtures., 14th ed. Skokie, Ill.: Portland Cement Association, , 2002
CAPUZZI, Q.: Modern technology and machinery for merble quarrying, Beneti macchine s.r.I., Carrara Italy, , 1992
Vaněk, A.: : Přehled světové techniky. Stroje pro stavebnictví, D tisk Praha, , 2001