English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBW002
NázevTechnologie stavebních prací 2
Course nameTechnology of Building Operations 2

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav technologie, mechanizace a řízení staveb
GarantBarbora Kovářová

Obsahové informace

Student získá základní znalosti realizace montážních procesů a procesů vnitřních a dokončovacích. Bude schopen zpracovat základní dokumenty stavebně technologické přípravy, tedy technologický předpis a časový plán na tytu montážní procesy a na procesy při dokončování stavby.
Předmět navazuje na Technologii stavebních prací I. a zahrnuje oblast stavebních procesů spojených s montáží objektů pozemních staveb a dále s pracemi vnitřními a dokončovacími. Seznámení s mechanizací stavebních procesů probíhá v druhé části přednášek. Hlavní část je věnována časově a koordinačně náročným řemeslným pracem. Významně ovlivňují funkčnost, užitnou hodnotu a kvalitu stavby. Charakteristickým znakem těchto procesů je jejich rozptýlenost do více než třiceti druhově odlišných řemeslných profesí. Jsou nedílnou součástí výstavbového procesu a vyžadují velmi kvalitní koordinační a řídící činnost. To není možné bez znalosti jejich obsahu, technologických požadavků a návazností.

Harmonogram přednášky

 • 1. Úvod do problematiky montážních prací, vnitřních a dokončovacích procesů.Sled jednotlivých procesů, návazností, nutné technologické přestávky.Zásady provádění příček zděných, ze skleněných tvárnic a montovaných dílcových a kostrových. Připravenost stavby, postupová schémata, kontrola jakosti.
 • 2. Instalační procesy. Zřizování vnitřní kanalizace. Rozvody vody a ústředního vytápění. Instalace vnitřního plynovodu a elektrických rozvodů. Zkoušky funkčnosti a bezpečnosti.Provádění stavebních izolací proti vodě, teplu, hluku, otřesům, chemickým vlivům.
 • 3. Montážní procesy. Montáž objektů z železobetonových prefabrikátů. Zásady výroby, dopravy a skladování prefabrikátů. Připravenost staveniště pro montáž. Montážní postupy,jeřáby, optimalizace jejich výběru. Kvalitativní požadavky na montované konstrukce.
 • 4. Montáž ocelových konstrukcí. Výroba konstrukčních prvků, zásady dopravy a skladování. Připravenost staveniště pro montáž, předmontážní plochy. Optimalizace metod a postupů montáže. Požadavky na kvalitu a přesnost smontovaných objektů.
 • 5. Úpravy povrchů stavebních konstrukcí - vnitřní a vnější omítky, druhy, postupová schémata, připravenost podladu, technologické přestávky, požadavky na rovinnost, kontrola jakosti.
 • 6. Provádění vnitřních a vnějších obkladů, systémy, technologické postupy, požadavky na stavební připravenost. Obklady kontaktní a roštové. Kvalitativní požadavky, kontroly jakosti.Zřizování stropních podhledů. Technologické postupy. Časová náročnost. Požadavky rovinnosti a její kontrola.
 • 7. Pracovní a ochranná lešení. Druhy, členění. Pracovní postupy a zásady montáže lešení dílcových, prvkových,a prostorových. Projekt lešení, statické posouzení, stabilita, bezpečnostní opatření.
 • 8. Kladení podlah a dlažeb. Druhy, materiálové varianty. Pracovní postupy, nároky na technologické přestávky. Požadavky na kvalitu a jejich kontrola.
 • 9. Malby a nátěry stěn, dřevěných a ocelových konstrukcí. Druhy, jejich klasifikace a vhodnost použití. Požadavky na podklad, způsoby nanášení, kontrola kvality.
 • 10.Provádění inženýrských sítí a komunikací.
 • 11.Mechanizace stavebních procesů, definice, úkoly a stupeň mechanizace. Výkonnost strojů a strojních sestav. Stavební stroje pro zemní práce, základní členění. Rypadla -rozdělení podle konstrukce pohonu, ovládání a podvozku.
 • 12 Stroje a zařízení pro práce betonářské a železobetonářské. Míchačky, betonárny, ohýbárny výztuže a vibrační zařízení.
 • 13. Stroje a zařízení pro svislou dopravu. Druhy jeřábů, charakteristika a výkony. Stavební výtahy, druhy, využití

Harmonogram cvičení

 • 1. Úvod do cvičení, podmínky udělení zápočtu, individuální zadání
 • 2. Zhotovování montovaných příček v objektu, TP a časový plán
 • 3 - 4. Montáž objektů ze železobetonových prefabrikátů, TP, zásady BOZP,metody montáže
 • 5 - 6. Koncepční návrh zařízení staveniště pro montáž skeletu,výběr zvedacího mechanismu, zásady staveništního provozu
 • 7. Provádění stavebních izolací, hydroizolace, akustické izolace, izolace proti radonu
 • 8. kontrolní cvičení, uzávěrka zadaných protokolů
 • 9. Exkurze s tematikou procesů vnitřních a dokončovacích
 • 10 - 11. Provádění vnitřních omítek, TP, časový plán
 • 12. Provádění nášlapných vrstev podlahy,TP, možnost alternativních obkladů
 • 13. Zápočet
Základní znalosti z navrhování a projektování pozemních staveb, dopravních staveb a inženýrských sítí.
Literatura není u předmětu zadána